Way To Go Konferansen 2018

Foto: Ragna M. Henden Kristiansand kommune

Samtlige foredragsholdere som holdt innlegg på en bredt anlagt konferanse i Kristiansand i går, kalt «Way to go», delte den klare konklusjonen som leder av stortingets transport og kommunikasjonskomite Helge Orten trakk: -Vi er inne i en transportrevolusjon! Foredragsholderne var noe uenige om hvor fort utviklingen vil gå. Men at det vil skje betydelige endringer i både transportformer, reisevaner, infrastruktur og arealtilrettelegging i årene fremover, når ny teknologi tas i bruk, er et faktum som må tillegges betydelig vekt med hensyn til hvordan vi planlegger og innretter oss i årene som kommer.

-Det vil i arbeidet med neste versjon av Nasjonal Transportplan bli viet betydelig mer fokus rundt teknologi, fastslo også direktør Bjørne Grimsrud i avdeling for styring og strategi i Statens vegvesen.

Kristiansands ordfører Harald Furre summerte ved åpningen av konferansen opp det sentrale utfordringsbildet: Hvordan vil stadig ny teknologi påvirke klima-, transport- og byutvikling?

Det ble under konferansen presentert mange spennende nye transportmidler hvor en baserer hele energibehovet på elektrisitet og fornybar kraft, fremfor fossilt brensel. Selvkjørende og toppdigitaliserte fremkomstmidler på vei, bane, i luft og på sjø er allerede utviklet og i drift. Og det er vel lite kjent sak at Kina er det landet i verden hvor dette skjer i størst omfang. Bedre løsninger for enkel fremkommelighet vil gjøre at flere benytter nye former og måter for transport. Færre vil ha behov for eget kjøretøy. Ventelig vil flere bli med i ordninger hvor en får tilgang til et kjøretøy når en trenger det enten løst gjennom delingsøkonomi eller andre låne/leieordninger. 

Dersom flere velger å reise kollektivt, sykle eller gå vil behovet for nye veiutbygginger, parkeringsarealer og infrastruktur knyttet til dette reduseres. Flere innledere pekte på at fortetting er mantraet når det gjelder byvekst. Det vil tjene til mer effektiv og klimavennlig transport.  

Direktør Grimsrud i Statens vegvesen, som også er sentral i arbeidet med byvekstavtaler, viste til at det stadig er en befolkningsutvikling i landet vårt hvor flere trekker mot de store byene. Prognoser viser at i 2040 vil 55 prosent av landets innbyggere bo i de ni største bysentraene. Disse ni sentraene vil få en vekst på 26 prosent fra nå og frem til 2040. For å innfri klimamål og sikre effektive og bærekraftige løsninger knyttet til vekstutfordringen trakk Grimsrud frem at byvekstavtalene har som en klar føring at det skal være nullvekst for persontransport i bil og økt satsing på byutvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2018 | Skriv ut siden