Senter Mot Seksuelle Overgrep – Agder (SMSO) har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 150.000 kroner i driftstøtte for 2017. Fylkesutvalget ga tirsdag positivt svar på søknaden. Driftstøtten skal styrke arbeidet til forebyggende tiltak, veiledning og undervisning rettet inn mot lærere og elever i videregående skole.

SMSO i Agder er et lavterskeltilbud til mennesker over 16 år, som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt. Senteret tilbyr samtaler, grupper og sosiale treffpunkt. I tillegg jobber også senteret forebyggende gjennom å gi råd, veiledning, informasjon og undervisning til elever, fagfolk og andre interesserte. Ansatte ved senteret har helse-, sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn og har arbeidserfaring fra andre offentlige instanser.

I 2016 har SMSO gjennomført undervisning ved 11 videregående skoler i Agder, av disse 8 skoler i Vest-Agder med nærmere 800 elever/ansatte. Senteret får stadig flere yngre brukere. I 2016 var 40 prosent av brukerne under 25 år, mot 30 prosent i 2015. Mange av disse oppgir at de har fått kjennskap til SMSO gjennom informasjon på skolen, eller er blitt oppfordret av helsesøster til å ta kontakt.

Senterets drift avhenger av tilførte midler fra ulike instanser; kommuner i Agder, begge fylkeskommunene og Helse Sør-Øst. Tilførte midler vil igjen utløse inntil firedoblete midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Vest-Agder fylkeskommune har i flere år støttet SMSO økonomisk. I 2013 og 2015 bevilget fylkeskommunen 50.000 kroner i støtte, mens det i 2016 ble bevilget 100.000 kroner.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet et forslag hvor det uttales at fylkesutvalget ser verdien av arbeidet SMSO gjør, spesielt sett i et folkehelse- og levekårsperspektiv. Derfor ønsker fylkesutvalget at det etableres kontakt mellom fylkeskommunen og SMSO med tanke på å sikre en forutsigbar finansiering av SMSOs forebyggende arbeid. Et enstemmig fylkesutvalg støttet forslaget. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2017 | Skriv ut siden