Flerkulturell verdiskaping Agder har i 2017 og 2018 blitt gjennomført i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, og med tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI. Prosjektet går nå inn i sitt tredje og siste år. IMDI har for 2019 bevilget et tilskudd på 400 000 kroner basert på en utarbeidet prosjektbeskrivelse, og forutsatt egenfinansiering og egeninnsats fra fylkeskommunene. Fylkesutvalget bevilget i går Vest-Agder fylkeskommunes andel på 300 000 kroner til prosjektet.

Prosjektets overordnede mål er å øke integrering og bidra til verdiskaping på Agder gjennom å styrke, tilpasse og samordne tilbudet om etablereropplæring for innvandrere som er bosatt på Agder. Prosjektet skal styrke tilbudet til innvandrere av begge kjønn som ønsker å starte egen bedrift i regionen. Dialogen og samhandlingen mellom etablerere og førstelinjetjenesten, næringshager og andre, kombinert med egne tiltak for supportsystemet, skal føre til økt kunnskap og dermed bedre tjenester også for fremtidige etablerere med innvandrerbakgrunn.

Vest-Agder fylkeskommune overtar prosjekteierskapet i 2019. Det er inngått en samarbeidsavtale med Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret), som har vært en viktig samarbeidspartner og bidragsyter gjennom prosjektperioden. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er: Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage, Lindesnesregionen næringshage og Lister Nyskaping.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2019 | Skriv ut siden