• Buss Ved Ui A 2018
  av Torkelsen, Jan H., 09.11.18

  Belønningsavtalen med staten viktig for kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen

  Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har en treårig belønningsavtale med staten på vegne...

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.18

  Aust-Agder-støtte til videreføring av dagens bompengeinnkreving i Kristiansand

  Fylkesutvalget i Aust-Agder sluttet seg tirsdag til anbefalingene om å videreføre dagens...

  Les mer
 • Åpning Bussanlegg Ui A 5.nov .18
  av Torkelsen, Jan H., 05.11.18

  Flott nytt bussanlegg og gang- og sykkelvei åpnet ved UiA

  -Det er ingen tvil om at var nødvendig med en ny løsning her, sa fylkesordfører Terje Damman da han...

  Les mer
 • Stokkeland Bru
  av Torkelsen, Jan H., 05.11.18

  Omdisponering av veimidler bidrar til raskere arbeidsoppstart ved Stokkeland bro i Søgne

  Statens vegvesen har anslått at det er mulig å foreta arbeider for omkring 7,5 millioner kroner til...

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av Torkelsen, Jan H., 01.11.18

  Hva med syklister og gående under anleggsperioden for Gartnerløkka?

  Representant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne rettet i et møte i hovedutvalg for...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.18

  Interpellasjonssvar om sikring av farlig veistrekning ved Mandal

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje...

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av Torkelsen, Jan H., 23.10.18

  Vil ha økt trykk på sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

  Hovedfokuset til Jernbaneforum Sør i 2017 var å følge opp planer og utbygging på Vestfoldbanen,...

  Les mer
 • Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 17.10.18

  Aktuelt med liberalisering av ekspressbussnæringa

  Samferdselsdepartementet har sendt framlegg om endringar i yrkestransportlova og...

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av Torkelsen, Jan H., 11.10.18

  Bred støtte til høring om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

  Fylkesutvalget besluttet tirsdag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for...

  Les mer

Høringsrunde om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet i dag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand på høring. Høringsfristen settes til 7 november 2018. Det tas forbehold om...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.18

Den nye bybroen i Flekkefjord er nå offisielt åpnet

-Endelig er vi samlet for å feire at den nye bybroen er åpnet. Nå har vi fått på plass en moderne bro som trygt kan brukes av både myke trafikanter og bilister - samtidig. Og for gående og syklende er...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.18

Fylkskommunane skal administrere fylkesvegane

– Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.18

Ny rapport gir grunnlag for økt fokus på sjøtransport til Jylland og kontinentet

Overføring av gods fra vei til bane og sjø har vært en høyt profilert oppgave i norsk samferdselspolitikk de siste tiårene. Hvorvidt en har lykkes i dette arbeidet har vært diskutert flittig på ulike...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.18

Området rundt Stokkelands bru i Søgne skal erosjonssikres

Stokkeland bru på fylkesvei 456 i Søgne er en eldre énfelts kjørebru uten tilrettelegging for myke trafikanter. Brua har i tillegg vedlikeholds-utfordringer som har gjort det ønskelig å bygge ny bru...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.18

Ein halv million kroner frå Samferdselsdepartementet til 18pluss og Trafoen

Samferdselsdepartementet har i år delt ut fire millionar kroner i støtte til lokale trafikktryggleikstiltak. I år går støtta spesielt til haldningsskapande og trafikantretta arbeid. Tiltaka...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.18

Trafikksikkerhetskonferansen 2019

Dato for neste års trafikksikkerhetskonferanse er satt! Dato: onsdag 13. februar 2019 Tid: kl. 09.00 - kl. 14.45 Sted: Scandic Hotel Sørlandsparken Påmeldingen har ikke startet.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.09.18

Fylkesutvalget forslår utsettelse av sak om bompengeordning for Kristiansandsregionen

Det er utarbeidet et faglig grunnlag for en bompengeordning for Kristiansandsregionen. Den skal inngå i den kommende byvekstavtalen når denne blir fremforhandlet. Det faglige grunnlaget for en...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.18

Innpendlingen til Kristiansand økte med 30 prosent fra 2004 til 2017

Dersom man inkluderer pendling fra begge fylkene er det Kristiansand som har den desidert største innpendlingen. Den største pendlerstrømmen til Kristiansand fra omegnskommunene, er fra Vennesla til...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.18

Rushtidsavgift i Kristiansand har hatt effekt på reisevaner

Det foreligger nå en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for 2017. Den ble onsdag presentert for hovedutvalg for samferdsel, areal o0g miljø. Statistikken viser at innføringen av rushtidseffekt i...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.18

Flere innspill til reguleringsplan for ny E-39 øst for Mandal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går en melding fra Nye Veier A/S om oppstart av detaljregulering for E-39 strekningen fra Døle bru, øst for Mandal og frem til Ime like ved...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.18

Få opp farta med Sørvestbanen

Leder av Jernbaneforum Sør Jon-Olav Strand ga en klinkende klar melding til jernbanedirektør Kirsti Slotvik og øvrige deltakere på forumets debattmøte under Arendalsuka onsdag 15. august: -I Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.18

Skal du søke skoleskyss for skoleåret 2018/2019?

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvaret for den praktiske driften og organiseringen av skoleskyss til både grunnskole og videregående skole. Det er AKT som behandler og innvilger søknader...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.08.18

Betydelig økt sykkeltrafikk

Sykkeltrafikken i Kristiansand og i kristiansandsregionen er i klar vekst. I 2013/14 var sykkelandelen ti prosent for Kristiansand og åtte prosent for regionen. Den gode utviklingen generelt sett i...

av Torkelsen, Jan H., 24.07.18

Ny kollektivterminal ved UiA ferdig til høsten

Dagens kollektivknutepunkt for busser ved Universitetet i Agder i Kristiansand skal utvides med flere holdeplasser. Det skal også anlegges en reguleringsplass for bussene med tilhørende ventebu for...

av Torkelsen, Jan H., 17.07.18

Rapport viser redusert personbiltrafikk, mens flere sykler og busser

Areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen behandlet før ferien en årsrapport for trafikkutviklingen i kristiansandsregionen. Den viser at færre kjører bil, flere sykler og mange flere...

av Torkelsen, Jan H., 05.07.18

Nytt flybusstilbud i Kristiansand

2. juli 2018 starter Boreal Travel opp et helt nytt flybusstilbud i Kristiansand.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 29.06.18

Betydelig økning i antall busspassasjerer

Det var nærmere 13,2 millioner passasjerreiser med buss i Vest-Agder i fjor. Det, skriver Agder kollektivtrafikk AS (AKT) i sin årsmelding for fjoråret. Det utgjorde en økning i antall reiser på 289...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.18

Agder – det naturlige valget for sikker og miljøvennlig godstransport

Fylkestinget har nå vedtatt at Vest-Agder fylkeskommune støtter en ny strategie som skal fremme Agder som det naturlige valget for sikker og miljøvennlig godstransport. Fylkeskommunen vil fremme...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.18

Fylkestinget vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

Fylkestinget behandlet i går en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune om overføring av deler av statens vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå. Stortinget har bedt regjeringen sørge...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.18