• Jernbaneforum 2019
  av Torkelsen, Jan H., 22.01.19

  Årets viktigste jernbanekonferanse 4. mars

  Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden...

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av Torkelsen, Jan H., 08.01.19

  Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

  Regjeringa fordeler i 2019 i alt 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt til...

  Les mer
 • Nyttårsaksjonen 2019
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 04.01.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Torsdag 3. januar ble Nyttårsaksjonen 2019 markert for å minnes de som har omkommet eller blitt...

  Les mer
 • Harald Fauskanger Andersen 030119
  av Torkelsen, Jan H., 03.01.19

  Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

  Da nestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Harald Fauskanger Andersen...

  Les mer
 • Fylkesordfører Damman 030119
  av Torkelsen, Jan H., 03.01.19

  Fylkesordfører Damman: -Fylkeskommunen kan ikke doble kollektivtransporten alene

  Fylkesordfører Terje Damman orienterte i dag stortingets transport- og kommunikasjonskomite om...

  Les mer
 • Trafikksikkerhetskonferanse 2019
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.01.19

  Trafikksikkerhetskonferansen 2019

  Dato for årets trafikksikkerhetskonferanse er 13. februar 2019. Konferansen avholdes på Scandic...

  Les mer
 • Omkomne I Trafikken - Foto Fra SVV
  av Torkelsen, Jan H., 02.01.19

  Fire omkom i trafikken i Vest-Agder i fjor

  I Vest-Agder omkom fire personer i trafikken i 2018, tre personer i 2017. I Aust-Agder omkom seks...

  Les mer
 • Trafikkskilt 131218
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Tre representanter fra Vest-Agder Venstre: Stein Inge Dahn, Dag Vige og Beate Marie Johnsen hadde...

  Les mer
 • Avtalesignering For Adkomstvei Til Mjåvann Industriområde
  av Torkelsen, Jan H., 14.12.18

  Avtale om ny adkomstvei til Mjåvann industriområde er nå på plass

  I dag var det signeringsseremoni for ny adkomstvei til Mjåvann industriområde vest for Kristiansand...

  Les mer

Hægebostad opptatt av bedret kollektivtransporttilbud i ny avtale med fylkeskommunen

Fylkestinget godkjente tirsdag en samarbeids- og utviklingsavtale mellom fylkeskommunen og Hægebostad kommune for perioden 2019 til 2021.Et av temaene i avtalen omhandler offentlig kommunikasjon og da...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.18

Fylkestinget ber om at P-avgift-innkrevingen på kveldstid ved Gimlehallen avvikles

Fylkestinget behandlet i dag forslag til årsbudsjett 2019 for 2019 og økonomiplan for de kommende fire årene. Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene tok opp den nye innkrevingen av...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

Statens vegvesen er klare til å sette i gang byggingen av Gartnerløkka-prosjektet i 2020

Onsdag, 21. november vedtok bystyret i Kristiansand forlengelse av bompengeperioden i byen med 12-15 nye år for å fremskaffe 1,8 milliarder kroner til finansieringen av bygge prosjektet E18/E39...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.18

Flott parkeringsanlegg ved Grovane stasjon åpnet

Da fylkesordfører Terje Damman var med å åpne et stort nytt parkeringsanlegg ved Grovane stasjon i Vennesla i går betegnet han det som et flott eksempel på god areal- og transportplanlegging. -På den...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.18

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler videreføring av bompengeinnkreving til Gartnerløkkeprosjektet

Saken om bompengefinansiering av Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen er blitt stilt i bero inntil videre. Prosjekt Gartnerløkka–Kolsdalen som ligger inne i l Byvekstavtalen og er tatt inn i...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.18

Belønningsavtalen med staten viktig for kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har en treårig belønningsavtale med staten på vegne av Kristiansandsregionen for perioden 2017–19. Avtalen er på totalt 300 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 09.11.18

Aust-Agder-støtte til videreføring av dagens bompengeinnkreving i Kristiansand

Fylkesutvalget i Aust-Agder sluttet seg tirsdag til anbefalingene om å videreføre dagens bompengeinnkreving i Kristiansand for å kunne finansiere prosjektet Gartnerløkka – Kolsdalen. Innkrevingen bør...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.18

Flott nytt bussanlegg og gang- og sykkelvei åpnet ved UiA

-Det er ingen tvil om at var nødvendig med en ny løsning her, sa fylkesordfører Terje Damman da han i går åpnet det nye bussanlegget og en ny gang og sykkelvei ved Universitetet i Agder i...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.18

Omdisponering av veimidler bidrar til raskere arbeidsoppstart ved Stokkeland bro i Søgne

Statens vegvesen har anslått at det er mulig å foreta arbeider for omkring 7,5 millioner kroner til erosjonssikring og forberedende arbeid til erosjonssikringen ved Stokkeland bro i Søgne i år. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.18

Hva med syklister og gående under anleggsperioden for Gartnerløkka?

Representant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne rettet i et møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag et spørsmål til utvalgsleder Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet....

av Torkelsen, Jan H., 01.11.18

Interpellasjonssvar om sikring av farlig veistrekning ved Mandal

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman til oktobermøtet i fylkestinget. Kleppe viser til den ulykkes-utsatte E-39 strekningen ved...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.18

Vil ha økt trykk på sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Hovedfokuset til Jernbaneforum Sør i 2017 var å følge opp planer og utbygging på Vestfoldbanen, sørge for at Grenlandsbanen kommer inn i Nasjonal transportplan og følge opp planarbeidet for...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.18

Aktuelt med liberalisering av ekspressbussnæringa

Samferdselsdepartementet har sendt framlegg om endringar i yrkestransportlova og yrkestransportforskrifta på alminneleg høyring.Av framlegget går det fram at tildeling av ruteløyve for kommersielle...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.18

Bred støtte til høring om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet tirsdag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand på høring. Det ble tatt forbehold om at det måtte blitt gitt tilslutning til...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.18

Høringsrunde om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet i dag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand på høring. Høringsfristen settes til 7 november 2018. Det tas forbehold om...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.18

Den nye bybroen i Flekkefjord er nå offisielt åpnet

-Endelig er vi samlet for å feire at den nye bybroen er åpnet. Nå har vi fått på plass en moderne bro som trygt kan brukes av både myke trafikanter og bilister - samtidig. Og for gående og syklende er...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.18

Fylkskommunane skal administrere fylkesvegane

– Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.18

Ny rapport gir grunnlag for økt fokus på sjøtransport til Jylland og kontinentet

Overføring av gods fra vei til bane og sjø har vært en høyt profilert oppgave i norsk samferdselspolitikk de siste tiårene. Hvorvidt en har lykkes i dette arbeidet har vært diskutert flittig på ulike...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.18

Området rundt Stokkelands bru i Søgne skal erosjonssikres

Stokkeland bru på fylkesvei 456 i Søgne er en eldre énfelts kjørebru uten tilrettelegging for myke trafikanter. Brua har i tillegg vedlikeholds-utfordringer som har gjort det ønskelig å bygge ny bru...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.18

Ein halv million kroner frå Samferdselsdepartementet til 18pluss og Trafoen

Samferdselsdepartementet har i år delt ut fire millionar kroner i støtte til lokale trafikktryggleikstiltak. I år går støtta spesielt til haldningsskapande og trafikantretta arbeid. Tiltaka...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.18