Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går en sak om finansiering av ny avkjørsel fra ny E39 til Mjåvann industriområde med gang og sykkelveg. Hovedutvalget anbefaler enstemmig at fylkesutvalget 27. november skal vedta en finansiering basert på en gjensidig forpliktende avtale om kostnadsdeling inngått mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Songdalen kommune og Mjåvann Industriområde AS. Vest-Agder fylkeskommunes andel av den totale prosjektkostnaden på 69,4 millioner kroner er 34,85 millioner kroner.

Ny adkomstveg til Mjåvann industriområde er et prioritert prosjekt i Handlingsprogram for fylkesveg 2018–2021, og det er foreslått en finansiering i fylkeskommunens Økonomiplan 2019‒ 2022. 

Adkomstvegen bli etablert tidlig i Nye Veier AS sitt prosjekt, og vil i første fase av prosjektet fungere som anleggsveg for byggingen av ny E39.  Prosjektet innebærer bygging av om lag to kilometer ny adkomstveg og gang- og sykkelveg til Mjåvann industriområde og en ny bro på 120 meter over Bukkesteinsvannet. 

 Adkomstvegen vil sikre at området gjøres tilgjengelig for modulvogntog fra ny E39 både mot øst og vest, og mulighet for god kollektivbetjening av industriområdet. I dag er det 1 200‒1 500 arbeidsplasser på Mjåvann industriområde. Songdalen kommunen forventer at antall arbeidsplasser øker til 2 500 når området er ferdig utbygd.   

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2018 | Skriv ut siden