Olje- og energidepartementet har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på høring i perioden. Formålet er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon, og at rammen skal gi økt forutsigbarhet, dempe konflikter og gi en mer effektiv konsesjonsbehandling. I forslag til nasjonal ramme er det avsatt meget store arealer til vindkraft i Agder. Høringssaken er nå til politisk behandling i fylkeskommunen. Det er fylkestinget som vil avgi fylkeskommunens endelige høringsuttalelse 22. oktober.

Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø behandlet høringssaken i går. Hovedutvalget støtter fylkesrådmannens forslag til uttalelse hvor det uttrykkes at Agder allerede er sterkt påvirket av vannkraftutbygging med tilhørende infrastruktur, samtidig som det allerede er gitt flere konsesjoner for etablering av vindkraftanlegg. Ifølge Regionplan Agder 2030 er det regulerbar kraft og overføringskapasitet som skal prioriteres i Agder. Vest-Agder fylkeskommune anbefaler derfor at Vest-Agders del av område 52 blir tatt ut av nasjonal ramme. 

Hovedutvalget mener at spørsmålet om det skal åpnes for ytterligere utbygging av vindkraft i Agder, og i så fall hvor, må bli vurdert gjennom regional og kommunal planlegging. Utbygging av fornybar energi må skje på en bærekraftig måte med respekt for arealbevarende interesser og med størst mulig grad av lokal forankring. Spørsmålet om det skal utarbeides en egen regional plan for energiutbygging bør bli vurdert i forbindelse med regional planstrategi

Hovedutvalget anser nasjonal ramme for en viktig oppsummering av nasjonalt kunnskapsgrunnlag for landbasert vindkraft. Det er imidlertid behov for en tydeligere forankring i norsk klimapolitikk. Norges vassdrags- og energidirektorat bør fortsette arbeidet med å videreutvikle og styrke kunnskapsgrunnlaget i samarbeid med blant annet fylker og kommuner. Følgende tema må innarbeides:  
a. Store urørte naturområder med buffer på 1 kilometer  
b. Regionale friluftslivsområder  
c. Regionalt viktige fugletrekk 
d. Viktige kulturminner og kulturlandskap 

Uavhengig av om det blir fastsett en nasjonal ramme for vindkraft mener hovedutvalget at:
a. Skattesystemet må ikke være til hinder for av oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg.  
b. Skattesystemet for vindkraft må endres slik at en større del av verdiskapningen kommer vertskommunene og regionene til gode. 
c. Staten bør bidra til ytterlige forskning slik at havvind kan bli lønnsomt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2019 | Skriv ut siden