I løpet av juni skal det tas politisk stilling til en mulig forlengelse av prosjektet Uthavner i verdensklasse. Agders historiske uthavner er særegne og godt bevarte kulturmiljø av internasjonal betydning. Det er en regional prioritert oppgave gjennom Regionplan Agder 2020 å styrke vernet og kunnskapen om uthavnene. Fylkespolitikerne i både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt at de sammen skal arbeide for at uthavnene på Sørlandet får status som verdensarv. Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal forlenge prosjektstillingen knyttet til prosjektet med ett år, til 31. desember2019, forutsatt at Aust-Agder fylkeskommune fatter likelydende vedtak. Fylkestinget fatter endelig vedtak 19. juni.

Fylkestingene i Agder har vedtatt en felles strategien knyttet til Uthavner i verdensklasse. De har også gått sammen om et felles prosjekt og deltagelse i Interregprosjektet Hericoast.  I strategien er følgende målsetning for prosjektet definert: Regionen skal etablere et utviklingsorientert og tverrvitenskapelig samarbeid om forvaltning, formidling og utvikling i Agders uthavner og legge til rette for en dynamisk og bærekraftig håndtering av endringer i Agders uthavner. Videre trekkes det frem at arbeidet i prosjektet skal ha høy faglig kvalitet, og kunne brukes som grunnlag for en potensiell søknad om verdensarvstatus (UNESCO).

Arbeidet med uthavnene og Hericoast startet opp i september 2016. Det er ansatt en prosjektleder med delt kontorsted, som har ansvar for å administrere prosjektet og iverksette tiltak i tett samarbeid med kommunene og øvrige samarbeidspartnere. Vest-Agder fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret.

For å møte de komplekse utfordringene knyttet til forvaltningen av uthavnene, har det i prosjektperioden vært gjennomført tiltak rettet mot både kommunene, huseiere og reiselivsnæringen. Samlet bidrar disse tiltakene til en bedre bevaring og økt bevissthet rundt verdien av uthavnene, og hvilke potensial som finnes for å bruke uthavnene som ressurs for regional utvikling. 

Prosjektet er nå inne i en fase med mange pågående prosesser og planlagte tiltak knyttet til bevaring, kompetanseheving, verdiskapning og forskning.  For å kunne følge opp de pågående prosessene på en god måte og arbeide videre med målene i strategien foreslår fylkesrådmannen at prosjektet Uthavner i verdensklasse forlenges med ett år.

 Fra 2020 vil Agder fylkeskommune vurdere om arbeidsoppgavene og koordineringsansvaret knyttet til uthavner, skal bli lagt til en fast stilling relatert til kulturarv og regional utvikling. Behovet for en slik stilling kan også bli knyttet til overføring av oppgaver fra Riksantikvaren og nasjonale føringer gjennom regionreformen, der fylkeskommunene skal ta et større ansvar i regionale og tverrsektorielle utviklingsprosesser. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer
 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer