Tre representanter fra Vest-Agder Venstre: Stein Inge Dahn, Dag Vige og Beate Marie Johnsen hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman til behandling i fylkestingets desember-møte. De tar til orde for at skiltmyndigheten for fylkesvei bør bli overført til fylkeskommunene. Fylkesordføreren besvarte onsdag interpellasjonen: Han mener temaet bør inn i de pågående forhandlingene knyttet til at fylkeskommunene skal overta flere oppgaver knyttet til fylkesveiene fra Statens vegvesen i forbindelse med regionreformen. Når alt ligger til rette for en god forvaltning av skiltmyndigheten overtas oppgaven, sier Fylkesordfører Terje Damman i sitt svar.

Her er fylkesordførers svar på interpellasjonen fra Venstre om overføring av skiltmyndighet til fylkene:

Interpellantene er, sett i lys av nylige endringer i fartsgrensekriteriene, opptatt av at skiltmyndigheten og andre nærliggende roller på en god måte kan forvaltes av de nye fylkeskommunene i tett samarbeid med kommunene.

Skiltmyndighet er en meget kompleks og krevende oppgave å forvalte. Ansvaret som påligger den instans som sitter med denne oppgaven er stort, både for å sikre en mest mulig lik skilting over hele landet, og ikke minst for gjennom lik og forståelig skilting å bidra til best mulig trafikksikkerhet.

Statens vegvesen har lang og god kompetanse på å forvalte denne myndigheten, og oppfattes å løse denne oppgaven på en meget god måte i tråd med de regler og føringer som til enhver tid er gjeldende. Dette er kompetanse fylkene ikke innehar i dag, og en overføring av denne myndigheten vil per i dag gi betydelige utfordringer med tanke på å forvalte dette på en enhetlig og forsvarlig måte. Det må også påpekes at Norge har vært og er best i verden på trafikksikkerhet, noe som tilsier at Statens vegvesen forvalter denne oppgaven på en svært god måte.

Det påpekes i interpellasjonen at det oppleves som at Statens vegvesens skjønn som brukes blant annet til fastsetting av fartsgrenser varierer, og utøves på ulike måter i ulike vegavdelinger. En slik betraktning er sannsynligvis riktig, all den tid det er ulike saksbehandlere som til enhver tid utøver skjønnet vurderer disse sakene. Statens vegvesen har likevel en betydelig fordel av å ha erfaring, historie og en felles norm for å foreta disse vurderingene. Dersom skiltmyndigheten overføres til fylkeskommunene vil oppgaven i mange fylker bli løst uten denne tunge fagligheten og erfaringen, noe som med stor sikkerhet vil medføre en betydelig større variasjon i bruk av skjønn, med påfølgende sprik i vedtakene mellom fylkeskommunene. Dette vil bidra til mindre forutsigbarhet, noe som igjen kan gi utfordringer for trafikksikkerheten.

Med skiltmyndighet følger en plikt til å ivareta hele spekteret av ønsker og interesser for skilting og trafikksikkerhet på vegnettet. Oppgaven omfatter blant annet vurdering av fartsgrenser, bruk av enveiskjøring, sykkelfelt, sykling mot enveiskjøring, forkjørsskilting av strekninger, skilting av farlige svinger, rasfare, glatte vegpartier, farlige vegkryss, krysningspunkt, ferdselsforbud, innkjøringsforbud, tyngde- høyde- og breddebegrensninger, begrensing av svingmuligheter, forbikjøringsforbud, parkerings- og stanseforbud, parkeringssoner, påbud om kjøreretninger, bruk av diverse opplysningsskilt, serviceskilt, vegvisningsskilt, samt alle kategorier av underskilt.

Den som innehar skiltmyndigheten har ansvaret for at alle disse oppgavene forvaltes, og de må forvaltes mest mulig enhetlig. Fylkeskommunen er per i dag ikke i stand til å løse denne oppgaven slik at forutsigbarheten – og dermed trafikksikkerheten – ivaretas på en forsvarlig måte.

Men samtidig: Vegeier må ha "bestemmelsesrett" over egen veg!

Etter det jeg skjønner er/blir også dette saksfeltet blant de tema som nå diskuteres og vurderes i forbindelse med endringer i Veglova (SAMS) og de oppgaveoverføringer skal kan/skal skje.

Jeg er enig i at dette er en oppgave som naturlig tilhører vegeier, men som ovenfor nevnt er skiltmyndighet noe mye mer enn det man i første omgang tenker på.  Og ikke minst krever det en betydelig kompetanse å forvalte denne myndigheten på en god og fornuftig måte.  Den kompetansen kan og bør fylkeskommunen tilegne seg, enten nå i forbindelse med SAMS-overføringen eller senere.  Og når den kompetansen faktisk er tilstede i den nye fylkeskommunale organisasjonen må oppgaven følge etter.

Så svaret mitt på interpellasjonen er ja, temaet bør inn i de pågående forhandlingene og når alt ligger til rette for en god forvaltning av skiltmyndigheten overtas oppgaven.

Jeg oversender dette svaret til de personer i egen organisasjon og i KS som forhandler om dette for videre oppfølging.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer
 • Erklær Klimakrise Nå
  av jto, 13.06.19

  Innbyggerforslag - Erklær klimakrise nå - Vest-Agder

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer