Hvordan sikrer man en enda bedre forankring av Den kulturelle skolesekken i skolen, i tillegg til et sterkere samspill mellom DKS-tilbudet og skolens læreplaner. Det er for tiden i gang et prosjekt - Utviklingsprosjektet DKS-skole - for å se nærmere på dette. Det treårige prosjektet som startet opp i februar i fjor, fokuserer på de tre delprosjektene elevmedvirkning, kulturkontakter og skoleledere. Disse henger tett sammen, da samarbeid med skolen involverer både skoleledere, lærere, kulturkontakter og elever. 19 fylkeskommuner og kommuner deltar i arbeidet.

-Målet er at prosjektet skal resultere i noen modeller, ressurser og/eller verktøy for elevmedvirkning og samarbeid mellom DKS og skole, som skal gjøres tilgjengelig for hele feltet, sier prosjektleder Linda Wahlmann Olsen på nettsiden til Kulturtanken..

Hun opplyser at det skal prøves ut en mer skoletilpasset DKS-modell i videregående skole Pilotprosjektene vil bli gjort ferdig i løpet av 2020. Resultatene vil bli samlet i en sluttrapport etter treårig løp som ledd i arbeidet med en bedre implementering av DKS i skolen.

Fakta om DKS-skole

Igangsatt februar 2018, treårig løp.

Med bakgrunn i Kulturtankens mandat, tilbakemeldinger fra tilskuddsmottakere og ulike rapporter om DKS, lyste Kulturtanken ut samarbeidsprosjekter om skoleledere, kulturkontakter og elevmedvirkning som tar sikte på å sikre en bedre forankring av DKS i skolen og et bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med de tilskuddsmottakerne som meldte interesse for prosjektet, og i prosjektet bidrar samarbeidspartnerne i fellesskap til en utvikling av feltet.

19 fylkeskommuner og direktekommuner deltar i prosjektet.

Tre delprosjekter: Prosjekt kulturkontakter, Prosjekt skoleledere og Prosjekt elevmedvirkning.

Prosjektet skal munne ut i konkrete modeller/verktøy.

Kulturtanken medfinansierer, igangsetter prosjekter og er sparringspartner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2019 | Skriv ut siden