Et ekspertutvalg, oppnevnt av Samferdselsdepartementet, har vurdert betydningen av rask teknologisk endring for planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Utvalgets apport inngår som en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Fylkesutvalget behandlet rapporten tirsdag og avga fylkeskommunens høringsuttalelse. Fylkesutvalget er enig i at det er grunnleggende å planlegge for teknologisk utvikling i transportsektoren, og ta høyde for ny teknologi når det gjøres investeringer i infrastruktur.

Ekspertutvalget ser fire trender som kan endre transport av personer og gods på en grunnleggende måte: elektrifisering, selvkjørende transport, samhandlende intelligente transportsystemer (ITS) og delingsmobilitet.

Fylkesutvalget peker på at det er betydelig usikkerhet knyttet til tidsperspektiv for de ulike teknologiske trendene. Dette gjør at det fortsatt må arbeides for å løse dagens utfordringer, knyttet til blant annet areal- og transportplanlegging, trengsel, trafikksikkerhet, klimagassutslipp, lokal forurensning og de helsemessige utfordringer det medfører, digital infrastruktur, til tross for at teknologi kan bidra til å løse å noen av disse på sikt.

Fylkesutvalget mener det er viktig å vurdere hvordan eksisterende infrastruktur kan utnyttes. Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan for eksempel gi jernbanen større konkurransekraft mot flytransport og personbiltrafikk, samt kortere reisevei til store byområder.

Videre vil satsning på overføring av gods fra vei til sjø og bane, fortsatt vil ha betydning for å redusere antall ulykker, klimagassutslipp og belastning på veinettet i fremtiden.

Fylkesutvalget er enig i at fylkeskommunene bør få nødvendig fleksibilitet til å påvirke løsninger på store nasjonale transportplanprosjekter, og myndighet til å prioritere mellom ulike tiltak dersom forutsetningene endres, slik at en oppnår god og effektiv porteføljestyring. 

Videre mener fylkesutvalget at det bør utformes retningslinjer for hvordan det skal legges til rette for og etableres digital infrastruktur når nye veier bygges ut. Det er viktig å samordne arbeidet mellom ulike veieiere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer