Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at drift- og vedlikeholdskontrakt for veier Kristiansandsregionen skal sendes ut på anbud. I den nye kontrakten er det fokus på bedre vinterdrift i kollektivtraser, på gang- og sykkelveger og at det stilles miljøkrav til utstyr som brukes.

Dagens kontrakt har varlighet frem til 31. august 2019. Ny kontrakt må derfor ut på anbud og konkurransegrunnlaget må være klart i høst

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og deler av Mandal og Marnardal kommune. Totalt veilengde for både riks- og fylkesveier inklusiv gang- og sykkelvei er om lag 778 km. Dette er fordelt på 133 km riksvei, 43 km statlig gang- og sykkelvei, 537 km fylkesvei og 65 km fylkeskommunal gang- og sykkelvei. 

Driftskontrakten omfatter en rekke oppgaver som: 

- Renhold: vei, veiutstyr, rasteplasser og bruer.
- Drift av veielement: Skilt, kantstolper, leskur, tunneler med mer.
 -Drift av grøntareal: Plenklipping, kantslått og siktrydding. 
- Drift av dreneringsanlegg: Rensk av kummer, rør og vannledning. 
- Drift av veidekke: grusing, lapping og reparasjon av skader.
- Tilsyn og beredskap: Tilgjengelige ressurser til enhver tid og bistand ved hendelser/ulykker.
- Vinterdrift.  

Elektroarbeid, bruvedlikehold, oppmerking, og reasfaltering inngår ikke i driftskontraktene, men lyses ut som egne kontrakter.   

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. oktober 2018 | Skriv ut siden