Regjeringa fordeler i 2019 i alt 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar. Statens vegvesen har motteke til saman 109 søknadar frå 59 søkarar. Totalt vil 58 tiltak no få tilskot. Fire prosjekter i Vest-Agder mottek samla 3,8 millionar kroner.

Vest-Agder fylkeskommune har fått den største potten på 2,5 millionar kroner til gang- og sykkelveg på fylkesveg 43 mellom biland og Zion i farsund. Farsund kommune har også fått midler til ytterligare to tiltak. Disse er 600 000 kroner til gang og sykkelveg helvvikvegen – fylkesveg 43 forbi Høyland og 200 000 kroner til gang- og sykkelveg langs fylkesveg 43 frå Bausje til Nordhassel. Mandal kommune mottek 500 000 kroner til sykkelparkering ved den videregåande skulen.

For å få støtte må søkarane bidra med 50 prosent eigendel. Tilskotsmidla kan nyttast til mellom anna sykkelfelt, gang- og sykkelvegg, sykkelveg med fortau, fortau, utbetring av kryss og sykkelparkering. Eit viktig mål med ordninga er å auke fokuset og satsinga på sykling og gåing ute i landets fylkeskommunar og kommunar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer