Siden 1955 har det samlede antallet elever og studenter økt fra om lag 550 000 til nesten 1,2 millioner, og mer enn en femtedel av alle nordmenn sitter nå på skolebenken.

Videregående skole

Etter en svak nedgang i elevtallet (elever og lærlinger) i videregående opplæring på 1990-tallet, har det i de siste årene vært en økning. Det var i 2018 henholdsvis 125 400 og 74 000 elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. I tillegg var det rundt 44 400 lærlinger og 1 900 lære­kandidater. Det er et flertall av jenter blant elever på studieforberedende (55 prosent), mens det er flest gutter på yrkesfag (58 prosent).

Vel 90 prosent av 16−18-åringene er nå i videregående opplæring, sammenliknet med 65 prosent i 1980.

Færre avbryter videregående

Mer enn ni av ti norske ungdommer i alderen 16–18 år er nå i videregående utdanning, som dermed kan sies å være nesten obligatorisk. Andelen som gjennomfører er økende, og tre fjerdedeler fullfører nå med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, mens rundt 13 prosent avbryter utdanningen før den er avsluttet. Frafallet er størst blant elever på yrkesfaglig studieretning. Det er også klare kjønnsforskjeller: Gutter avbryter oftere enn jenter.

 

Kilde: SSB

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. august 2019 | Skriv ut siden