Fylkestinget behandlet nylig en revisjonsrapporten hvor det på bakgrunn av en bekymringsmelding fra Hidra vel i Flekkefjord er gjennomført en vurdering av om det har vært utført forsvarlig saksbehandling av samferdselsprosjektet Hidra Landfast. I saksfremlegget fremgår det at revisjonen i sin rapport totalt sett ikke finner grunnlag for å konkludere med at det er brudd på prinsippet om forsvarlig saksbehandling. Revisjonen peker imidlertid på at saksbehandling av innsynsbegjæringer ikke har foregått i tråd med offentlighetsloven.

Fylkestinget tok revisjonsrapporten til orientering og ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av aktuelle rutiner for behandling av innsynsbegjæringer generelt og rutinene knyttet til anslagsrapportene som har vært knyttet til saken. Revisjonen konkluderer med at det er brukt for lang tid på å overlevere etterspurte dokumenter. Den sene saksbehandlingen for innsynsbegjæringen er etter revisjonens vurdering et brudd på offentlighetsloven § 29. Fylkestinget ber fylkeskommunen endre rutinene sine i tråd med gjeldende regelverk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2019 | Skriv ut siden