Fylkesutvalget slutter seg denne uken til et forslag om revidering av "Seriøsitetskrav – spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg og anleggskontrakter – tillegg til Norsk Standard" som fortsatte tiltak mot sosial dumping. Seriøsitetsbestemmelsene har blitt revidert på bakgrunn av endringer i regelverk, herunder anskaffelsesforskriften. Konkret gjelder revideringen en ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

I henhold til forskriften er det et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten. For å nå målsettingen om flere lærlinger innenfor bygg- og anleggsnæringen og å motvirke økonomisk kriminalitet, er det i bestemmelsen også stilt krav om at minst sju prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet utføres av lærlinger. Kravet kan delvis oppfylles ved bruk av praksiskandidater.

Den angitte prosentsatsen på sju prosent er fastsatt etter en vurdering av innhentet statistikk som viser antall tilgjengelige lærlinger innenfor bygg- og anleggsfagene på landsbasis. Statistikken tilsier at det skal være fullt mulig å oppfylle prosentkravet i alle landets fylker. At kravet delvis kan oppfylles ved bruk av praksiskandidater støtter også dette. Prosentkravet anses derfor som forholdsmessig i de fleste tilfeller. Vest-Agder fylkeskommune må vurdere om kravet er forholdsmessig i den enkelte konkurranse. Dersom kravet ikke er forholdsmessig må det slettes eller prosentsatsen endres. 

En bred oppslutning om bestemmelsene og lik praktisering vil bidra til forutsigbarhet og å sikre seriøsitet i offentlige bygg- og anleggsprosjekter. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2019 | Skriv ut siden