Horizon South Norway ble opprettet i 2016 og startet aktiviteter i august 2016. Nettverket er finansiert av Norges Forskningsråd, som ett av 17 regionale- og tematiske EU-nettverk, som skal styrke norsk deltakelse i EUs forsknings-, utviklings og innovasjonsprogram Horisont 2020. Norges Forskningsråd bidrar årlig med kr 500.000 til nettverkets aktiviteter. Fylkesutvalget bevilget i sist møte 150 000 kroner til nettverket og gjorde det klart en tilsvarende bevilgning for 2019 og 2020 vil bli vurdert i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Sørlandet har et stort uutnyttet potensial i EU sitt forskningsprogram Horisont 2020. Programmet er en viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid i samhandling med ledende internasjonale miljøer. Det er imidlertid nødvendig å øke kompetansen og kapasiteten i virksomheter i Agder for å kunne utnytte mulighetene i programmet.

Det regionale EU-nettverket Horizon South Norway, hvor Sørlandets Europakontor er sekretariat, omfatter aktører FoU-virksomheter, akademia, offentlig sektor og privat næringsliv. På den måten bidrar nettverket samlende, og gir en effekt på tvers av de ulike sektorene. Den relevante og praktiske koblingen mellom Horizon South Norway og de fylkeskommunale prioriteringer og planer, gjør at nettverket bidrar positivt til oppfylling av regionens målsettinger for forskning, innovasjon og bærekraftig utvikling.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2018 | Skriv ut siden