Fylkesutvalget vedtok i går en finansieringsordning for en avkjørsel fra ny E39 til Mjåvann industriområde med gang og sykkelveg basert på en gjensidig forpliktende avtale om kostnadsdeling. Avtalen er inngått mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Songdalen kommune og Mjåvann Industriområde AS. Vest-Agder fylkeskommunes andel av den totale prosjektkostnaden på 69,4 millioner kroner er 34,85 millioner kroner.

Adkomstvegen vil bli etablert tidlig i Nye Veier AS sitt prosjekt, og vil i første fase av prosjektet fungere som anleggs-veg for byggingen av ny E39.  Prosjektet omfatter bygging av om lag to kilometer ny adkomstveg og gang- og sykkelveg til industriområdet og en ny bro på 120 meter over Bukkesteinsvannet. 

Adkomstvegen vil sikre at området gjøres tilgjengelig for modulvogntog fra ny E39 både mot øst og vest, og mulighet for god kollektivbetjening av industriområdet. I dag er det 1 200‒1 500 arbeidsplasser på Mjåvann industriområde. Songdalen kommunen forventer at antall arbeidsplasser vil øke til 2 500 når området er ferdig utbygd.   

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2018 | Skriv ut siden