Havbruksfondet, som ble vedtatt av Stortinget i 2015, foretar nå sin første store utbetaling. Fordelingen skjer etter en nøkkel som går på hvor mye havbruk kommunene og fylkeskommunene har, og hvor mye de har lagt til rette for havbruk de siste årene. I oktober vil det samlet bli utbetalt nærmere 2,8 milliarder kroner fra fondet. Vest-Agder fylkeskommune vil motta 3 941 424 kroner.

Også tre av kommunene i Vest-Agder får tildelinger fra fondet. Desidert mest får Flekkefjord med nærmere 20,3 millioner kroner, mens Farsund og Lyngdal hver får henimot 1,7 millioner kroner hver.

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra fremtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00. Først i oktober får kommunene og fylkeskommunene utbetalt pengene. 

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det fremgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2018 | Skriv ut siden