Fylkeskommunen ga våren 2017 Farsund kommune 150 000 for å få utformet en fortettingsanalyse for byens sentrum. Kommunen har bidratt med tilsvarende beløp. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om innholdet i analysen som er gjennomført av Rambøll AS. Fylkesrådmannen mener at fortettingsanalysen gir et godt grunnlag for å fortette Farsund sentrum med nærområder uten at særpreget til Farsund by reduseres.

Formålet med analysen var å kartlegge muligheter for sentrumsnær boligfortetting blant annet med sikte på oppstart av ny byplan. Dette er i tråd med fylkeskommunens politikk knyttet til areal- og transport om å begrense spredning av nye boligområder. Å øke boligbebyggelse i og nær sentrum vurderes dessuten å styrke byen.

Analysen utgjør et svært nyttig dokument for kommunens planarbeid, men også for fylkeskommunen ved behandling av dispensasjons- og byggesaker, samt søknader om bruksendring etter plan- og bygningsloven. Dokumentet bidrar til å gjennomføre en mer gjennomtenkt og helhetlig forvaltning av bebyggelsen i sentrumsområdet.

Analysen vil for øvrig utgjøre et vesentlig bakgrunnsmateriale for utforming av eventuell ny reguleringsplan for sentrumsområdet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2019 | Skriv ut siden