Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør er et interkommunalt selskap som eies av fylkeskommunene: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Senteret er lokalisert til Sørlandets sykehus, Arendal. I. januar 2020 gjennomføres regionreformen og Agder blir et fylke. Buskerud fylkeskommune blir samtidig en del av Viken fylkeskommune, mens Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune blir Vestfold og Telemark fylkeskommune. Buskerud og Vestfold fylkeskommuner har allerede vedtatt å tre ut av selskapet 31. desember 2019. Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner vil behandle sak om dette i desember 2018. Fylkestinget i Vest-Agder behandler saken 11. desember. Da fylkesutvalget behandlet den i dag gikk utvalget også inn for at også Vest-Agder trer ut av samarbeidet om kompetansesenteret.

Det legges opp til at Agder fylkeskommune v/tannhelsetjenesten skal utrede hvordan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten bør ivareta oppgavene med forskning og fagutvikling i den nye fylkeskommunen  

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør ble etablert i mars 2009 og senteret ble offisielt åpnet i mai samme år. Det er ett av seks odontologiske kompetansesentre i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet har i møte med styret for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør signalisert at Agder fylkeskommune kan søke om statlige midler til å ivareta de oppgaver et kompetansesenter skal ivareta for Agder fylkeskommune. Departementet forutsetter at en etablerer en struktur som kan ivareta dette, og at forskningsdelen gjerne samarbeider med et universitet slik at den kan nyttiggjøre seg universitetets forskningskompetanse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2018 | Skriv ut siden