Saken om bompengefinansiering av Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen er blitt stilt i bero inntil videre. Prosjekt Gartnerløkka–Kolsdalen som ligger inne i l Byvekstavtalen og er tatt inn i Nasjonal Transportplan. For å sikre gjennomføring av Gartnerløkka-prosjektet er det besluttet å lage en egen bompengeordning for å få gjennomført prosjektet som har vært ute til høring i høst. Den innebærer at dagens innkrevingssystem videreføres med en indeksregulering av satsene, samt et forslag om at el-biler skal betale halv takst. Etter at høringsuttalelsene er kommet inn er saken nå til politisk behandling i både fylkeskommunen og Kristiansand kommune hvor henholdsvis fylkestinget og bystyret vil fatte endelig vedtak.

Saken ble i dag behandlet i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Hovedutvalget anbefaler, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, at prosjektet Gartnerløkka-Kolsdalen blir gjennomført og at bompengeordningen knyttet til prosjektet vedtas.

Ordningen innebærer at innkrevingen baseres på enveis innkreving i dagens innkrevingspunkter.  Det tas utgangspunkt i følgende grunntakster (2019-prisnivå): Takstgruppe en 23 kroner i rush og 15 kroner ellers. Takstgruppe to 40 kroner i rush og 26 kroner ellers. Takstene for nullutslippskjøretøy settes til 50 prosent av ordinær takst fratrukket rabatt.

 Statens vegvesen bes innarbeide en inntektsnøytral differensiering for tyngre kjøretøy som skiller mellom EURO 6 og pre EURO 6. Differensieringen tilpasses nærmeste hele krone, og bør være i størrelsesorden om lag 25 prosent.

Takst- og rabattordninger, inklusive fritaksordninger, forutsettes å følge gjeldende takstretningslinjer. Dette innebærer blant annet at kjøretøy i takstgruppe en med gyldig brikke skal ha 20 prosent rabatt.  Dagens ordninger med passeringstak på 50 passeringer per måned, timesregel og rushtidsperiodenes varighet blir videreført.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Jernbaneforum Soer 04022019
  av elma11, 08.02.19

  Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Trafikklysskilt
  av jto, 28.01.19

  Kvinesdal får støtte til etablering av veilys

  Les mer