Fylkesordfører Terje Damman orienterte i dag stortingets transport- og kommunikasjonskomite om areal- og transportplansamarbeidet mellom de sju kommunene i kristiansandsregionen og utfordringen en her har innen samferdsel. Han viet spesielt oppmerksomhet til kollektivtransport og den ambisjonen en har med å få flere til å velge buss som fremkomstmiddel. Han viste til at, siden regionen fikk en belønningsavtale med staten om transport for henimot ti år siden, har en fått til en utvikling hvor antall bussreiser øker mer enn befolkningsveksten. –Skal nullvekstmålet for personbiltrafikk nås må antall reiser med buss bortimot dobles. Jeg vil betegne det som vanskelig, ja som umulig, for fylkeskommunen alene å løfte dette kostnadsmessig, fastslo fylkesordføreren.

Damman opplyste at areal- og transportplanen for regionen for tiden er under revidering. Den har fokus på blant annet å tilpasse regionen til nullvekstmålet, til å prioritere kollektiv, sykkel og gange og tilrettelegge utbygging og fortetting ved kollektivknutepunkter.

Han pekte på et paradoks knyttet til kollektivtrafikk. –Bussreisene koster mer enn billettprisene. Desto flinkere vi er til å få folk over på kollektivbruk – desto høyere utgifter får det offentlige. Som nevnt kan ikke fylkeskommunen alene makte å dekke denne kostnadsøkningen. Det er i tillegg flere finansieringsutfordringer ved at bussene må få en høyere frekvens med flere busser i timen på rutene. Hovedrutene samles og går gjennom Kristiansand. Antallet busser som skal gjennom bysenteret øker vesentlig. Dette gir utfordringer for infrastrukturen. Gjennom byen må kollektivtransporten prioriteres før personbiltrafikk. Fysiske flaskehalser må utbedres.

Fylkesordføreren understreket at en kostnadskrevende kollektivsatsing må finne gode finansieringsløsninger. –En byvekstavtale vil kunne gi mulighet for finansiering av satsing på kollektivdrift og infrastruktur.  Det må være slik at 50 prosent statlig andel til kollektivsatsing bør gjelde alle de ni største byene i landet, ikke bare de fire største.  Det er en like stor utfordring for alle byregionene å få til et effektivt og godt kollektivsystem.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer