Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman til fylkestingets møte nylig. Hun spør fylkesordføreren om Vest-Agder fylkeskommune vil innføre tiltak for å få til en mer inkluderende ansettelsespolitikk. Jeg er positiv til å at Vest-Agder fylkeskommune setter i verk tiltak med mål om at 5 prosent av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne, sa fylkesordfører Terje Damman blant annet i sitt svar.

Her er hele svaret fra fylkesordfører Terje Damman:

Representanten stiller på vegne av Høyre to konkrete spørsmål:

Vest-Agder fylkeskommune skal ha som mål at 5% av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne.

Vest-Agder fylkeskommune iverksetter forsøk med anonyme jobbsøknader i fylkeskommunale ansettelser, med mål om mer mangfoldig sysselsetting.

Spørsmålene i denne interpellasjonen tar opp viktige utfordringer i samfunnet. Vest-Agder fylkeskommune må ta disse på alvor og sørge for konkrete tiltak.

LIM i egen organisasjon

Men la meg først benytte anledningen til noen betraktninger knyttet til interpellasjonstemaet.

Vest-Agder fylkeskommune er en viktig arbeidsgiver i vårt fylke. Som samfunnsutvikler har vi lenge gått i spissen for et arbeidsliv for alle og flerkulturell rekruttering. Derfor er det ekstra viktig at vi selv har en god intern praksis.

Fra siste halvdel av 1990-tallet har Vest-Agder fylkeskommune arbeidet med prosjekter og planer som setter en likestilt, inkluderende og mangfoldig ansettelsespolitikk på dagsorden, både regionalt og nasjonalt. Det startet med FLERprosjektet (1999-2002) som utarbeidet nasjonale verktøy for flerkulturell rekruttering. Og som IA-virksomhet fra 2001 har vi blant annet vært forpliktet av Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

Temaene er tatt videre i det felles planverket med Aust-Agder fylkeskommune; i Regionplan Agder 2020(fra 2010) med kapitlet Agder for alle og i LIM-planen (2014) med kapitlet Et arbeidsliv for alle. Vi har fått tilskudd over statsbudsjettet til å utvikle sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv som denne måneden har sertifisert de 15 første likestilte virksomhetene på Agder.

Vest-Agder fylkeskommune skulle dermed ha meget gode forutsetninger for å drive en likestilt, inkluderende og mangfoldig ansettelsespolitikk og for å være en pionervirksomhet på LIM-feltet. Men dette betinger at vi har en systematisk tilnærming til saksfeltet. Som interpellanten påviser gjennom spørsmålene har vi fortsatt noe å gå på her. Når vi nå skal kartlegge egen kompetanse og bygge en ny Agder fylkeskommune fra 2020, har vi en gylden mulighet til å ta nye skritt for å bli en organisasjon med høy mangfoldskompetanse og som speiler befolkningen. Et fornuftig tiltak kan være å revitalisere det interne LIM-teamet med kontaktpersoner fra avdelinger og driftsenheter, og å forankre mandat og interne mål godt i ledergruppa.

De to tiltakene som representanten Limmesand Hellestøl foreslår, er konkrete og interessante. De løftes også på nasjonalt nivå og bør også vurderes hos oss. Så vet vi også at vår administrasjon er i en arbeidskrevende tid med mye arbeid knyttet til etableringen av Agder fylkeskommune og nye, tunge endringer bør avventes.  Dette gjelder også personal- og organisasjonsområdet, men samtidig skal vi også gjennomgå og kanskje endre vår nye rekrutteringspolitikk. Derfor er spørsmålene betimelige nå.

Vår tilsettingspolitikk må alltid bygge på kvalifikasjonsprinsippet. En tilsettingspolitikk som skal fremme likestilling, inkludering og mangfold må være godt forankret og systematisk, og forholde seg på en gjennomtenkt måte til hvilke kvalifikasjoner vi trenger samtidig som vi trenger mangfold i personalet.

Spørsmål 1

Et mål om at fem prosent av de nyansatte skal være mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne vil kreve spesielle tiltak og positiv særbehandling. Vi vet at positiv særbehandling prøves ut i andre fylkeskommuner, for eksempel i Akershus.  Kvotering av mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne ved nyansettelser kan bidra til at vi ansetter flere med fysiske og psykiske funksjonsvariasjoner i fylkeskommunen, og bidra til å motvirke utilsiktet diskriminering av søkere.

Det må etableres et opplegg for å finne ut hvordan man skal synliggjøre dette som kriterium i en tilsettingsprosess, hvordan hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne skal vurderes i forhold til andre kvalifikasjonskrav, og hvordan vi kan samarbeide med NAV om en slik tilsettingspolitikk. Fylkeskommunen har flere eksempler på at personer har begynt på arbeidstrening, og at det har vært rom for flere oppgaver, og i noen tilfeller muligheter for videre og faste tilsettingsforhold.

Jeg er positiv til å at Vest-Agder fylkeskommune setter i verk tiltak med mål om at 5% av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne og ber fylkesrådmannen etablere et system for hvordan dette kan implementeres i VAFs tilsettingspolitikk så raskt som mulig.

Spørsmål 2

Forslaget om å anonymisere jobbsøknader for å oppnå mer mangfoldig sysselsetting, peker på et kjent, generelt problem. Gjentatte undersøkelser, både i Norge og andre europeiske land, viser at søknader der alt annet er likt oftere fører til intervju når søkerens navn ikke klinger utenlandsk. Morten kommer lettere til intervju enn Mohammed, for å si det enkelt. Selv om mange i vår organisasjon er engasjert i likestilling, inkludering og mangfold, skal vi ikke tro at vi er fri for ubevisste holdninger som også i vår ansettelsespolitikk kan føre til diskriminering.

Vest-Agder fylkeskommune har behov for større mangfold blant våre ansatte.

Likevel er det ikke gitt at anonymiserte søknader, som et enkeltstående tiltak, ville gjøre en forskjell.  Men interpellanten peker på muligheter for forsøk.  FLERprosjektet, som var ledet fra vår fylkeskommune, viste tydelig at den viktigste fasen i tilsettingsprosessen er den første, når man gjennomfører stillings- og kravanalyse og kunngjør stillingen. Da legges premissene for hvem som inviteres til å søke, og hvem som kan ansettes. Hvis en har definert de formelle kvalifikasjonskravene unødvendig strengt eller snevert, kan det være at verken Mohammed eller Morten slippes gjennom nåløyet.  Og det er anledning til å definere mangfoldskompetanse som en ønsket kvalifikasjon der det er behov for mer av dette.

Et slikt forsøk vil det ta noe tid å få igangsatt. På vei inn i Agder fylkeskommune må vi også gjennomgå vår ansettelsespolitikk og de ulike prosesser som er en del av denne. Anonymisering av søknader kan være et naturlig tiltak her, ikke nødvendigvis som et enkeltstående tiltak, men mer som en del av en helhet. 

Jeg tenker det er et naturlig mål å etablere et forsøk med eller et fast opplegg for anonyme jobbsøknader når vi starter Agder fylkeskommune. Fylkesrådmannen oppfordres derfor til å arbeide med å redusere denne mulige søkerdiskrimineringen i  tilsettingsprosessen slik at flere blant annet med innvandrerbakgrunn søker på ledige stillinger og flere søkere med et større mangfold  blir ansatt i Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer