Fylkestingsrepresentant Harald Fauskanger Andersen hadde til dagens fylkestingsmøte, på vegne av Vest-Agder Høyre, sendt inn en interpellasjon med tittel: "Jernbaneforum Sør, prioritering av arbeidet fremover." Han viser til at Høyres bekymring går på det fokus Jernbaneforum Sør har, også i sin formålsparagraf, når det gjelder utbygging av en kystnær hurtigtogbane. Det uttrykkes at partiets bekymring går på den mangel på realisme forumet viser ved å jobbe for et prosjekt som etter alle solemerker har en økonomi som går langt ut over enhver akseptabel ramme. Etter partiets mening bør Jernbaneforum Sør snarest mulig reorientere sitt fokus og legge bort dette prosjektet til det på et tidspunkt eventuelt kan dokumenteres et helt annet økonomisk grunnlag for en videre satsing. Høyre ber fylkesordføreren besvare om han vil ta initiativ til å sørge for at Jernbaneforum Sør skrinlegger prosjekt «kystnær hurtigtogbane» og prioriterer sin innsats i retning mer realistiske prosjekter. Fylkesordførerens svar er et entydig nei.

Her kan fylkesordførerens svar leses i sin helhet:

 

Fylkesordførerens  svar på interpellasjon fra Vest-Agder Høyre vedr. Jernbaneforum Sørs (JBF) prioritering av arbeidet fremover.

 

Som interpellanten er kjent med, blant annet gjennom behandlingen av årsmelding 2018 i dette fylkesting, består forumet av fem fylkeskommuner. Plenumsforsamlingen har tre  representanter fra hver og er forumets øverste myndighet. Våre representanter der er med på å prioritere arbeidet videre fremover og må også sørge for at det de arbeider for har nødvendig forankring i våre politiske organer.

 

JBS`s mandat legger selvsagt viktige føringer for arbeidet fremover.

 

For så å gå direkte til spørsmålet:

 

"Vil fylkesordføreren ta initiativ til å sørge for at Jernbaneforum Sør skrinlegger prosjekt "kystnær hurtigtogbane" og prioriterer sin innsats i retning mer realistiske prosjekter"?

 

Svaret mitt på det er nei og begrunnes slik:

 

Forslag til Regionplan Agder 2030 er for tiden  ute på høring og endelig Regionplan skal vedtas i fylkestinget i juni.  Jeg er ikke kjent med innholdet i høringsuttalelsene, men det vil være uheldig å konkludere rundt "kystnær hurtigtogbane" før disse er gjennomgått og endelig planforslag vedtas.

 

I SAM utvalget 3. april og fylkesutvalget 9. april  ble det i forbindelse med JBF`s årsmelding fremmet forslag "Jernbaneforum sitt arbeid knyttet til høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger støttes ikke av fylkestinget i Vest-Agder."

 

Forslaget falt begge steder og har jo også vært tidligere behandlet i denne samlingen.

 

Fylkestinget har allerede i 2011/2012 behandlet innspill til høyhastighetsutredningen og tatt rapport "kystnær høyhastighetsbane/regionale virkninger" til orientering.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. april 2019 | Skriv ut siden