Trombektobi er en ny type behandling for slag/hjerneinfarkt som ble innført som standard i 2017. Per i dag utføres ikke denne behandlingen på Sørlandet sykehus, noe seksjonsoverlege Arnstein Tveiten mener gir større risiko for slagrammede i regionen.

Fylkesordfører Terje Dammen (H) svarte på interpellasjonen til Steinar Bergstøl Andersen (Frp). Her kan du lese hele svaret:

Interpellanten tar opp en viktig sak for landsdelen. Det henvises til et intervju i Fædrelandsvennen den 26. februar med seksjonsoverlege Arnstein Tveiten ved Sørlandets sykehus hvor det fremkommer informasjon om behandlingstilbudet på Agder, eller rettere sagt mangel i behandlingstilbudet.

Trombektomi, en ny type slagbehandling som ble innført som standard i 2017, utføres ennå ikke på nevnte sykehus. Det vises til at man vet behandlingen virker og den kan utføres på sykehuset vårt. Fem sykehus i landet får på det nevnte tidspunkt lov til å utføre trombektomi.  Pasienter fra vår region må sendes til Oslo universitetssykehus (OUS), som er det eneste sykehuset som pr februar 2018 i Helse Sør-Øst som gir behandlingen.  Det er Helse Sør-Øst som må gi oppdraget med å utføre trombektomi.

Også andre har registrert dette intervjuet.  Allerede 28. februar stilte stortingsrepresentant Ingunn Foss skriftlig spørsmål til helseministeren om denne saken. I det skriftlige svaret helseministeren har gitt (datert 09. mars) pekes det på mange momenter. Svaret er blant annet bygd på innspill fra Helse Sør-Øst RHF. Det forventes et økende antall tilfeller som er aktuell for trombektomibehandling.

Statsråden viser videre i sitt svar til vedtak gjort i Beslutningsforum i april 2017 hvor det blant annet er vedtatt at hver helseregion skal utrede organiseringen av hjerneslagbehandlingen og deretter samordne føringene for mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på tvers av regionene. 

Helse Sør-Øst har videre opplyst at det ikke er aktuelt for alle sykehusene i helseregionen å tilby slik behandling, men at arbeidet med å utrede hvilke sykehus som skal tilby behandlingen startet i 2017.

Gjennom media er det nå informert om at dette utredningsarbeidet er avsluttet. Det forslaget som foreligger og som nå sendes på høring angir at tilbudet om mekanisk trombektomi i vår region skal gies på Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sørlandet sykehus i tillegg til OUS.

Med bakgrunn i det siste tenker jeg ikke det er naturlig at det sendes en høringsuttalelse på det grunnlag interpellanten skisserer, men at vi benytter den formelle høring som nå foregår og sender inn en uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune.  Om høringsfristen  tillater det behandles denne i fylkesutvalget, alternativt sender jeg den i egen regi.

av Helgeland, Endre, publisert 26. april 2018 | Skriv ut siden