Det er alltid en begivenhet å presentere økonomiplan og tilhørende årsbudsjett. Men i år er det ekstra spesielt. Dette er den siste økonomiplanen som legges frem som Vest-Agder fylkeskommune. Det er historisk, men ingen grunn til å være vemodig. Økonomiplanen legger opp til et Agder som er sterkere samlet. Den gjør regionen klar til å bruke mulighetene for videre utvikling og løse de felles utfordringene Agder står overfor.

Stortinget har i høst vedtatt nye oppgaver for fylkeskommunene fra 2020. Oppgavene er mange og spennende, samtidig som de er en naturlig forlengelse av ansvarsområdene vi har i dag. Felles for alle oppgavene er at de gjør fylkeskommunen til en enda viktigere samfunnsaktør med et større ansvar for samfunnsutviklingen.

Økonomiplan 2019–2022 speiler at vi tar vår rolle som regional utviklingsaktør på alvor. Regionen har en rekke muligheter med vårt store fornybare kraftoverskudd, naturressurser fra havet og kompetanse innen velferdsteknologi, leverandør- og prosessindustri. Samtidig vet vi at Agder har en for lav andel av befolkningen i arbeid og en høy andel unge uføre. Dette er utfordringer som kan og skal løses, gjennom å:

- få flere til å bestå videregående
- gjennomføre storsatsing for bedre folkehelse, psykisk helse og levekår
- styrke integreringen
- jobbe for flere heltidsstillinger
- jobbe aktivt for næringsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune skal også ta vår del av ansvaret og redusere klimagassutslippene i regionen i tråd med Parisavtalen. Regionen er i gang med reduksjonen, men utfordringen løses kun ved å integrere klima- og miljøprinsipper i all planlegging av infrastruktur, nybygg og næringsutvikling.

Regionens befolkning vil ikke merke noen stor overgang når Agder fylkeskommune opprettes i 2020. Agder fylkeskommune skal være en organisasjon der vi fortsetter å levere dagens gode tjenester – samtidig som den blir bedre rustet til å utvikle hele regionen. Slik vil befolkningen gradvis merke at Agder blir en enda bedre region å bo i, med flere arbeidsplasser, bedre levekår og et rikt kulturliv i et klimavennlig samfunn.

Den 19. oktober 2018 la Regjeringen frem stortingsmeldingen: Oppgaver til nye regioner. Meldingen er en oppfølging av Hagen-utvalget som har vurdert overføring av oppgaver til fylkeskommunene. Det foreslås å overføre et større ansvar for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling. Dette vil styrke fylkeskommunene som samfunnsutviklere, og bidra til økt handlingsrom tilpasset regionale behov og muligheter. Regjeringen vil følge opp foreslåtte endringer i de proposisjoner som er nødvendig for å få gjennomført endringene. Prinsippene om at ressursene følger en eventuell ny plassering av ansvar, må være en forutsetning for en vellykket prosess.

Økonomiplan 2019–2022 danner et godt fundament for å tiltre nye utfordringer til beste for innbyggerne i hele Agder.

Kristiansand, 6. november 2018

Kristin Tofte Andresen

kst. fylkesrådmann

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2018 | Skriv ut siden