I 2012 ble det etablert et dialogforum for å legge til rette for informasjonsutveksling og samordning mellom fylkeskommunene på det internasjonale området. Forumet bestod av fylkesvaraordførerne, regionalsjefene og internasjonale koordinatorer. Siden er flere fylkespolitikere blitt involvert. Forumet har utarbeidet en rapport som hvor det beskriver perspektiver og mulighetsrom og samtidig fremmer anbefalinger for internasjonalt arbeid i den nye Agder fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i dag at de ti anbefalingene som forumet foreslår vil bli lagt til grunn for det fremtidige internasjonale arbeidet i Agder.

Dette er anbefalingene:

1. Ser internasjonalt engasjement som en integrert del av fylkeskommunens oppdrag som regional utviklingsaktør og samfunnsutvikler, og mener at dette, i tråd med forutsetningene i regionreformen, også innebærer et ansvar for å tilrettelegge for og støtte deltakelse fra privat sektor, kommuner, frivillige organisasjoner, kulturliv og lokalsamfunn i internasjonalt samarbeid. 

2. Mener at innretningen på det internasjonale arbeidet må støtte opp om den nye fylkeskommunens oppgaver og utnytte Agders naturlige fortrinn og styrkeområder. Dette tilsier at det internasjonale arbeidet bør konsentreres om følgende områder: 

- Utdanning

- Næringsutvikling i forhold til det grønne skiftet, blå vekst og marint miljø 

- Kultur, turisme og opplevelsesnæringer

- Kommunikasjon 

3. Tar til orde for å utarbeide en langsiktig strategi og skape en enhetlig profil for hvordan Agder ønsker å markedsføre seg internasjonalt, med vekt på å fremheve unike fortrinn og spisskompetanser. Det er i denne forbindelse viktig at ulike satsinger trekker i samme retning.

4. Mener at internasjonalt arbeid er viktig for å støtte opp under hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2030, og at det internasjonale perspektivet bør være en integrert del av regionplanen og korresponderende handlingsprogram. 

5. Mener at fylkeskommunene bør arbeide for at Norge blir med i EU-programmer 2021 – 2027 som støtter opp om prioriterte innsatsområder, og bidra med innspill til den prosessen departementene har startet for dette. Fylkeskommunene bør også bruke deltakelsen i programstyrer og europeiske interesseorganisasjoner til å påvirke innretningen på aktuelle programmer.

6. Anbefaler å videreføre og mer systematisk utnytte deltakelsen i CPMR Nordsjøkommisjonen til støtte for prioriterte innsatsområder gjennom innspill til politiske posisjoner, deltakelse i prosjekter og nettverksbygging.  

7. Innretningen på internasjonale samarbeidsrelasjoner/vennskapssamarbeid i den nye fylkeskommunen må vurderes – herunder spørsmålet om det også bør etableres samarbeid med regioner/aktører i land utenfor Europa

 8. Ønsker å utarbeide et opplegg for medvirkning av ungdom i internasjonalt samarbeid med utgangspunkt i Ungdommens fylkesting i Vest-Agder og Elev- og lærlingerådet i Aust-Agder.

9. Anbefaler å styrke koordineringen og gjøre bedre bruk av de samlede ressursene i Agders virkemiddelapparat for internasjonalisering – herunder særlig Sørlandets Europakontor og Nordisk Informasjonskontor.

10. Ønsker å styrke bevisstheten, forankringen og kapasiteten for internasjonalt engasjement i den nye fylkeskommunen – både på politisk og administrativt nivå. Understreker i den forbindelse at prioriterte satsinger på det internasjonale området må følges opp med tilstrekkelige ressurser. 

Det skal utarbeides en handlingsplan. Etter forslag fra Nils Harald Rennestraum AP besluttet fylkestinget at  det nye fylkestinget for Agder fylkeskommune  utarbeider en handlingsplan basert på de ti anbefalinger i rapporten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2019 | Skriv ut siden