Fylkestinget vedtok i dag med 19 mot 16 stemmer at Agder fylkeskommune fra 2020 skal gi et årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 7,4 millioner kroner (2022-kroner).

Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets nivå for pris- og lønnsvekst for kommunesektoren. Det legges opp til at Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil ta et felles ansvar for nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Det forutsettes videre at Kristiansand kommune yter sin andel av det regionale driftstilskuddet.

Fylkestinget godkjente et utkast til avtale med Kristiansand kommune om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra og med 2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2019 | Skriv ut siden