Fylkestinget vedtok i går at det er enig i at prosjektet Gartnerløkka-Kolsdalen blir gjennomført og at bompengeordningen knyttet til prosjektet vedtas. Fylkestinget er dermed på linje med bystyret i Kristiansand som fattet et tilsvarende vedtak 21. november. Representantene fra Fremskrittspartiet og Demokratene stemte imot flertallsvedtaket.

Vedtaket  innebærer at ordningen blir basert på enveis innkreving i dagens bompunkter.  Det tas utgangspunkt i følgende grunntakster (2019-prisnivå): Takstgruppe en 23 kroner i rush og 15 kroner ellers. Takstgruppe to 40 kroner i rush og 26 kroner ellers. Takstene for nullutslippskjøretøy settes til 50 prosent av ordinær takst fratrukket rabatt.

Statens vegvesen bes innarbeide en inntektsnøytral differensiering for tyngre kjøretøy som skiller mellom EURO 6 og pre EURO 6. Differensieringen tilpasses nærmeste hele krone, og bør være i størrelsesorden om lag 25 prosent.

Takst- og rabattordninger, inklusive fritakstordninger, forutsettes å følge gjeldende takstretningslinjer. Dette innebærer blant annet at kjøretøy i takstgruppe en med gyldig brikke skal ha 20 prosent rabatt.  Dagens ordninger med passeringstak på 50 passeringer per måned, timesregel og rushtidsperiodenes varighet blir videreført.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2018 | Skriv ut siden