Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra partiet Demokratene har sendt et skriftlig spørsmål til fylkesordfører Terje Damman i forhold til vedtak fattet i fylkestinget 13. februar 2018 om kunstsiloen i Kristiansand. Nedenfor kan du lese spørsmålet.

Ærede fylkesordfører 

Det er nå gått mer enn 6 måneder siden vedtak ble fattet. Kunstsilo har vært heftig diskutert, og den diskuteres stadig i en mengde fora. Ut fra hva jeg vet så har man på mange punkter foreløpig ikke kommet særlig lengre i prosessen, hvorpå det bla nevnes store utfordringer knyttet til kjøp av areal fra Kristiansand Havn, store utfordringer knyttet til fullfinansiering (både knyttet til lån, bidrag fra offentlige og bidrag fra andre eksterne parter), utfordringer knyttet til å forklare hva samlingen består av, utfordringer knyttet til kvalitetssikring og nærmere forklaring av inntekter, kostnader osv.

I Klassekampen tirsdag 21. august 2018 så foreligger bla en artikkel under navnet «avgjøres på Stortinget». I anledning nevnte artikkel så sier bla Reidar Fuglestad, administrerende direktør i Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), at det ikke anses å være behov for ekstern kvalitetssikring av prosjektet, ettersom SKMU har nødvendig og bred kompetanse i både styre og administrasjon. Vedtaket, som ble gjort av fylkestinget den 13. februar, innehar flere punkter, punkter som det nå anses behov for at redegjøres/besvares nærmere.

Det henvises til vedtak i nevnte sak, og det bes herved fylkesordføreren om skriftlig svar på følgende spørsmål:

Vedtakets punkt 1 sier at det er en forutsetning for fylkeskommunen sitt bidrag på 25 millioner at AKO Kunststiftelses bidrag på 30 millioner skal finansiere arealet som er nevnt under avtalens punkt 2.2.4 om minstevisningsplikten, dvs permanent areal i Kunstsilo for Tangen-samlingen. I ettertid er det gjennom media sett at enkelte hevder at bidrag som allerede AKO Kunststiftelse har gitt, og som har gått til forprosjektet til Kunstsilo, skal inkluderes i nevnte 30 millioner. Vedtaket sier derimot svært klart at fylkeskommunen sitt bidrag forutsetter at AKO Kunststiftelse bidrar 30 millioner til areal nevnt under punkt 2.2.4, dvs til å finansiere areal spesielt dedikert til Tangen-samlingen. Det bes om bekreftelse fra fylkesordføreren at nevnte forutsetning fortsatt står ved lag, og dersom så ikke er tilfellet så bes det om forklaring på når annet vedtak eventuelt er fattet, og av hvem.

Vedtakets punkt 1 sier videre at ved et eventuelt salg så forutsettes det at fylkeskommunens sitt tilskudd på 25 millioner betales tilbake i sin helhet. Undertegnede anser følgelig at fylkeskommunen sitt bidrag som følge av denne forutsetningen mer er å anse som et lån til SKMU. Det bes derfor om en nærmere forklaring på hvordan denne forutsetningen skal tolkes. Det bes videre om hvordan retten om tilbakebetaling skal sikres for fylkeskommunen, hvorpå det tas som en selvfølge at en slik rettighet til tilbakebetaling sikres med en tinglyst førsteprioritets rett i Kunstsilo som skal eies av SKMU. Uten at det foreligger en klar, prioritert tinglyst rett så antas denne forutsetningen klart å ikke være oppfylt.

I anledning sak så er det fra mange hold påpekt at budsjett og dets tall synes å være svært optimistiske, og at bla budsjetter og tall synes å være ufullstendig og usammenhengende. Det er bla påpekt fra SKMU (ref bla www.kunstsilo.no) at det budsjetteres med billettinntekter for 2022 på 12 millioner, mens søknaden som er oversendt fra SKMU til departementet viser billettinntekter for 2022 på 15,625 millioner, altså en forskjell knyttet til dette punktet alene på 3,625 millioner. Det bes om svar på hvilket av nevnte tall som SKMU anser å være det som faktisk skal foreligge i budsjettet.

Som følge av uklarhet på tall og prosjekt, hvorpå eksempel er nevnt i forrige avsnitt, så ble det under punkt 2 i vedtak forutsatt at SKMU utarbeider et kvalitetssikret driftsbudsjett for de nærmeste fem årene. Det antas nå at et slikt budsjett er utarbeidet, og bes om nærmere svar på dette. Det bes også om dette kvalitetssikrede budsjettet innebærer tallmessige endringer sett i forhold til det budsjett som er sendt som vedlegg til departement i anledning SKMU sin søknad til departementet. Det bes også om svar på hvilken bedrift som har stått for kvalitetssikring av budsjett. Det bes også om at kvalitetssikret budsjett oversendes til undertegnede i sin helhet.

Vedtakets punkt 2 sier videre opp den regionale avtalen om finansiering av SKMU. Det bes om svar på om avtalen er sagt opp, hvem som er satt til å forhandle frem en ny avtale og når en ny avtale forventes å være klar til godkjenning for fylkestinget.

Punkt 2 sier videre at ved reforhandling av avtale så forutsettes det at Kristiansand kommune, som vertskommune, tar en forholdsvis større del av driftskostnadene enn Agder fylkeskommune. Med dette så tas det med andre ord som en selvfølge at det derfor forutsettes at Kristiansand kommune sin andel av driftskostnadene, etter reforhandling, vil være høyere enn dagens sats på 20%. Det bes om fylkesordførerens bekreftelse på nevnte forståelse, og i motsatt fall en forklaring på hvordan en forutsetning om «forholdsvis større del av driftskostnadene» skal forstås.

Under punkt 3 så vedtas det at SKMU bes om å intensivere arbeidet med å finne private sponsorer av prosjektets investeringsramme. Det merkes fra undertegnede at prosjektets investeringsramme på tidspunkt for vedtak i fylkestinget var 530 millioner, hvorav 30 millioner skulle komme fra regionale bedrifter, stiftelser og private givere (8 millioner var på plass ihht dokumenter den gang for saken). Det bes om nærmere redegjørelse på hvordan arbeidet knyttet til å finne private sponsorer har vært ivaretatt av SKMU siden vedtaket den 13. februar. Det bes videre om hvor mye SKMU nå har fått kommittert fra private sponsorer, og også hvilke firmaer som har kommitert seg for bidrag til prosjektet.  Det bes også om redegjørelse fra SKMU om hvordan investeringsrammen er kvalitetssikret, og at rammen fortsatt på 530 millioner står ved lag.

Til sist så bes det om en redegjørelse fra fylkesordføreren på status sett i forhold til SKMU sitt arbeid knyttet til ekstern finansiering av prosjektet. I anledning saken så fremgikk det av dokumenter at SKMU skulle lånefinansiere prosjektet med 50%, dvs 265 millioner, og det bes om svar på om nevnte tall (både prosent og hele tall) fortsatt står seg. Det bes videre om svar på om nevnte lån er på plass? Det bes videre om svar på om det legges opp til at lånet skal garanteres av andre enn SKMU, i så fall bes det om svar på om en slik garanti forventes å bli gitt fra en eller flere offentlige instanser.

Kristiansand 31. august 2018

Vidar Kleppe
Demokratene

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer