Regionplan Agder 2030 skal erstatte den gjeldende Regionplan Agder 2020. Planforslaget har vært ute på en bred høringsrunde. Det er kommet inn 110 høringsuttalelser. Mange innspill er innarbeidet i endelig planforslag. Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Da fylkesutvalget i sist møte behandlet forslaget besluttet utvalget å anbefale at fylkestinget 18. juni vedtar Regionplan Agder 2030. Det blir lagt opp til at arbeidet med første handlingsprogram til den nye planen blir satt i gang i andre halvår 2019. Handlingsprogrammet vil bli lagt frem for behandling i det nye fylkestinget våren 2020.

 

Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette innebærer å
- bruke hele Agder og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode, 
- samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
- jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing,
- redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030, 
- utnytte mulighetene som digitalisering gir.

 Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:
 - Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
- Verdiskaping og bærekraft
 - Utdanning og kompetanse
- Transport og kommunikasjon
- Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:  
- Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
- Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
- Klima og miljø

 Regionplan Agder 2030 beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2019 | Skriv ut siden