Samferdselsprosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen ligger inne i l Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen og det er tatt inn i Nasjonal Transportplan. For å sikre gjennomføring av Gartnerløkka-prosjektet, etter at byvekstavtalen er "satt på vent", er det besluttet å lage en egen bompengeordning for å få gjennomført prosjektet som har vært ute til høring i høst. Ordningen innebærer at dagens innkrevingssystem blir videreført med en indeksregulering av satsene, samt et forslag om at el-biler skal betale halv takst. Endelig vedtak bli fattet i fylkestinget i Kristiansand i desember. Fylkesutvalget gikk i dag inn for at prosjektet Gartnerløkka-Kolsdalen blir gjennomført og at bompengeordningen knyttet til prosjektet vedtas.

Ordningen medfører at innkrevingen blir basert på enveis innkreving i dagens bompunkter.  Det tas utgangspunkt i følgende grunntakster (2019-prisnivå): Takstgruppe en 23 kroner i rush og 15 kroner ellers. Takstgruppe to 40 kroner i rush og 26 kroner ellers. Takstene for nullutslippskjøretøy settes til 50 prosent av ordinær takst fratrukket rabatt.

Statens vegvesen bes innarbeide en inntektsnøytral differensiering for tyngre kjøretøy som skiller mellom EURO 6 og pre EURO 6. Differensieringen tilpasses nærmeste hele krone, og bør være i størrelsesorden om lag 25 prosent.

Takst- og rabattordninger, inklusive fritakstordninger, forutsettes å følge gjeldende takstretningslinjer. Dette innebærer blant annet at kjøretøy i takstgruppe en med gyldig brikke skal ha 20 prosent rabatt.  Dagens ordninger med passeringstak på 50 passeringer per måned, timesregel og rushtidsperiodenes varighet blir videreført.

Fylkesutvalget besluttet videre at bruk av bompengeinntekter utover finansiering av gartnerløkkaprosjektet uavkortet skal gå til de omkringliggende kommunene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2018 | Skriv ut siden