Kristiansand kommune har engasjert fire grupper med fagfolk til å lage forslag til fremtidsbilder. Firmaene har levert ideer om hvordan Kristiansand bør utvikles fram mot 2041, når byen feirer 400 år. Fokuset har blant annet vært rettet mot byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling. I fagmiljøene jobber det arkitekter, samfunnsøkonomer, byplanleggere, landskapsarkitekter og areal- og transportplanleggere. I dag orienterte teknisk direktør Ragnar Evensen og rådgiver Erik Sandsmark fra kommunen fylkesutvalget om forslagene.

Prognosene antyder at Kristiansand vil ha en befolkningsvekst på rundt 25 000 nye innbyggere i 2041. I dag er situasjonen slik at Kristiansand er en by med svært spredt bosetting. Det er disponert mange kvadratmeter per innbygger. Selv om Kristiansand er Norges beste sykkelby har byen høyest bruk av privatbiler av alle store byer i landet.

Alle forslagene om byens videre utvikling peker på at boligutviklingen fremover må skje gjennom fortetting. Samtidig må det bygges ut trafikksystemer som gir økt bruk av kollektivtilbud, mer sykling og gange. Det foreslås også å inndele byområder ut fra tanken om at de kan utgjøre egne utviklingsområder. Disse skal dyrke sine fortrinn som forskning/innovasjon til universitetsområdet, velferdsteknologi  ved sykehuset, entreprenørskap på Lund og bykultur i Kvadraturen. Andre sentrale temaer som ble trukket frem er senterutvikling, bymiljøer og leve- bo og arbeidsforhold.

Et tema som fylkesutvalget rettet søkelyset på var havneutbygging og behovet for å se på dette mer i et regionalt perspektiv.

De fire firmaenes forslag er stilt ut i Rådhuskvartalet i Kristiansand. Utstillingen varer til 15. april.

 

Illustrasjonen er utarbeidet av Norconsult

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2017 | Skriv ut siden