Regjeringen oppnevnte i fjor et utvalg for å vurdere muligheter og utfordringer ved delingsøkonomi. En definisjon på delingsøkonomi er digitale plattformsystemer som lar enkeltmennesker gjør nytte av ubrukte ressurser ved å dele/selge dem. Eksempler på dette er Uber innen persontransport. Et flertall i utvalget foreslår fjerning av løyveplikten i drosjemarkedet. Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet slik at delingsøkonomiplattformer kan operere lovlig. Da fylkesutvalget, i sist møte, avga fylkeskommunens høringssvar til utvalgets utredning ble det uttrykt at, for å opprettholde et kvalitativt godt tilbud i distriktene, anbefaler Vest-Agder fylkeskommune at løyveplikten opprettholdes. Dersom løyveplikten i drosjemarkedet fjernes, må det sikres et forsvarlig tilbud med tilstrekkelig kvalitet knyttet til skolebarntransport og TT-transport.

I saksfremstillingen peker fylkesrådmann Tine Sundtoft på at Vest-Agder fylkeskommune er løyvemyndighet for drosjeløyver i Vest Agder. Slik ordningen er i dag med løyveplikt, har det offentlige mulighet til å holde kontroll med aktørene i markedet. Ved å fjerne løyveplikten vil det være vanskelig for det offentlige å kontrollere at de aktørene som opererer i markedet er skikkede og har tilstrekkelig kompetanse på området. Fylkeskommunen inngår avtaler med løyvehavere for å sikre både skolebarntransport og TT-transport. Dersom løyveplikten blir fjernet, vil det bli utfordrende å inngå avtaler med transportører. Det vil igjen skape utfordringer i forhold til at det offentlige skal kunne garantere for kvaliteten på skolebarntransport, samt TT-transport. 

Hun viser videre til at drosjetransport skal ivareta landets behov for persontransportberedskap i distrikter og på tidspunkter hvor det ikke er kommersielt lønnsomt. Dersom løyveplikten fjernes vil persontransportmarkedet bli preget av mange aktører. Det vil igjen skape store utfordringer for at disse aktørene skal ha tilstrekkelig inntekt ved å drive med persontransport. Det kan gjøre at det mange steder vil bli et dårligere transporttilbud, særlig i områder med lavt innbyggertall.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2017 | Skriv ut siden