Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman til fylkestingsmøtet nylig. Hun viser til prosjektet "Fishing for litter" som er etablert i noen havner i Norge. Dette er en gratis ordning der fiskefartøyer kan levere avfall de får opp fra sjøen. Hun spør om fylkesordføreren mener det er en god ide å rette en henvendelse til nasjonale myndigheter og melde interesse for å bli neste stedet der "Fishing for litter" etableres. -Mitt svar på det er både ja og nei. Jeg synes det er en god ide å søke å få ordningen etablert også i Vest-Agder, men for tiden er det jo litt usikkert hvordan den eventuelt videreføres.

Her kan du lese hele svaret fra fylkesordføreren:

"Fishing For Litter" er, som interpellanten beskriver, en ordning opprettet i 2016 hvor fiskefartøy under ordinært fiske samler opp marint avfall og kan levere det gratis.

Prosjektet er/var en prøveordningen som er finansiert og iverksatt i regi av Miljødirektoratet, mens SALT Lofoten AS (SALT) har administrert ordningen på̊ oppdrag fra Miljødirektoratet. Oppdraget har vært organisert i to faser, der første fase – planlegging og oppstart av ordningen ble gjennomført i 2015, mens andre fase har omfattet gjennomføring av ordningen i 2016 og 2017.

Ordningen var en prøveordning for 2016 og 2017. Den er videreført i 2018 for de 8 utvalgte mottakene (se kart), finansiert av midler fra tilskuddordningen mot marin forsøpling som administreres av Miljødirektoratet.

 Fishing For Litter Kart

Det skal etableres et nytt mottak i 2018, det er allerede bestemt at skal være i Lofoten, altså da blir det totalt 9 mottak, og det er ikke åpning for flere mottak i 2018.

Miljødirektoratet har fått utarbeidet en til dels omfattende rapport med konklusjoner og erfaringer fra 2016-2017.  Prøveordningen har jevnt over fått gode tilbakemeldinger fra fiskerne.

Når det så gjelder videreføring opplyser Miljødirektoratet at prosjektet er i ferd med å fases ut, fordi det er ønske om at ordningen skal bli mer permanent. Det er allikevel sannsynlig at ordningen videreføres i 2019, og det er mulig å melde inn nye havner, men Miljødirektoratet kan pt. ikke si noe om de kom til å ta inn flere havner i 2019.

Hvis man skal melde inn mottak i Agder, da sies det at det er viktig at de er av en viss størrelse, slik at man får en effektiv mottakshavn.

Fiskeridirektoratet opplyser at følgende havner i Agder er av en viss størrelse kan være aktuelle:

Mandal

Flekkerøy (har også trålverksted)

Arendal

Risør

De enkelte havnene er kommunale og kan være organisert på ulikt vis. Kystverket er den instans som må kontaktes for en videre avklaring før søknad eventuelt sendes.

Det er ellers god kapasitet på mottaket i Egersund, og det er mulig å melde inn båter der dersom det skulle være aktuelt.   Representanten Simonsen spør avslutningsvis om fylkesordføreren synes det er en god ide å rette en henvendelse til nasjonale myndigheter og melde interesse for å bli neste stedet der mottaksordningen etableres.

Mitt svar på det er både ja og nei.  Jeg synes det er en god ide å søke å få ordningen etablert også i Vest-Agder, men for tiden er det jo litt usikkert hvordan den eventuelt videreføres.  Men jeg synes ikke det er naturlig at det er Vest-Agder fylkeskommune som retter en henvendelse til nasjonale myndigheter og melder interesse for etablering.  Det synes jeg det er mer naturlig at den enkelte aktuelle havn i så fall gjør, likeledes at de fartøyer som leverer fangst i allerede eksisterende mottakshavner registrerer seg for levering der.

Min måte å følge dette opp på er derfor at Vest-Agder fylkeskommune sender en kort henvendelse til de aktuelle havner i Vest-Agder samt til fiskernes organisasjoner der det oppfordres til å vurdere tilslutning til ordningen og samtidig oppfordrer dem til å søke.  Det er den enkelte havn/ kommune som selv må vurdere hva slags apparat som må iverksettes for å betjene ordningen, derfor er det naturlig at søknaden kommer derfra.  Likeledes er det det enkelte fartøy som selv må etablere oppbevaringsordning om bord inntil levering skjer og derfor er det også naturlig at initiativet til å bli aktiv bruker kommer derfra.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer