Fylkestingsrepresentant Morten Ekeland fra Sosialistisk Venstreparti hadde til fylkestingets møte denne uken sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om ordningen med gratis busskort til studenter.. Han spør om det er fornuftig å bruke fylkeskommunens eierskap i Agder kollektivtrafikk AS for å sikre gode rammebetingelser for at studenter kan bruke kollektive reisemidler i sin hverdag? Videre vil han vite om fylkesordføreren vil være med, sammen med SV og andre partier, å reise en politisk sak om dette i fylkestinget til høsten, slik at dette kan bli en del av budsjettet de neste årene. Under kan en lese fylkesordførerens svar.

Fylkesordførers svar på interpellasjon fra representanten Ekeland – "gratis busskort til studenter Agder"

Interpellasjonen tar utgangspunkt i den ordning som ble etablert i Kristiansand kommune i 2017 hvor førsteårsstudenter gis gratis busskort hvis det meldes flytting til kommunen.  Bystyret i Kristiansand har nylig vedtatt å videreføre prosjektet, men strammet noe inn på hvem det gjelder for.

Det pekes også videre på de reaksjoner på denne ordningen som har kommet fra mange av Agderkommunene og hvordan ordningen oppfattes som uheldig for samarbeidet mellom Kristiansand og øvrige kommuner i landsdelen.

Da ordningen ble innført i 2017 gikk mange av reaksjonene på at ordningen bare burde ha omfattet studenter som flyttet til Kristiansand fra kommuner utenfor Agder og ikke for flytting innad på Agder.  Kristiansand responderte på dette ved å si at det ved evalueringen etter ett år skulle vurderes en endring.  Slik endring er ikke innført nå ved videreføring av ordningen.  Da Kristiansand i møte informerte VAF om videreføring av ordningen nå i vår ga jeg på vegne av både VAF og kommunene uttrykk for stor skuffelse over at den påpekte differensieringsmulighet mellom studenter fra Agder og studenter utenfor Agder ikke var tatt hensyn til.

Så gis det videre uttrykk for skuffelse over at Agder kollektivtrafikk (AKT) ikke tilbyr ordning med kjøp av årskort.  Det pekes videre på at Vest Agder fylkeskommune bør bruke sitt eierskap i AKT aktivt slik at alle studenter kan kjøpe rabattert årskort og stiller på bakgrunn av dette to konkrete spørsmål:

Spørsmål 1:

"Er Fylkesordføreren enig med SV i at det er fornuftig å bruke vårt eierskap i AKT for å sikre gode rammebetingelser for at studenter kan bruke kollektive reisemidler i sin hverdag?"

Innledningsvis vedrørende gratis busskort ordningen: Her betaler Kristiansand kommune ordinær billettpris (månedskort)  til AKT for kjøp av busskortene. Dette kan også andre kommuner kjøpe fra AKT på samme vilkår.  Fra saksutredningen til Kristiansand bystyre i forbindelse med vurderingen av ordningen nå i vår siteres følgende: "Analyse av reisestatistikk fra AKT viser en liten endring i reisevaner for unge voksne fra høsten 2016 til 2017. AKT opplevde en vekst i salg av antall månedskort i prosjektperioden.  Reiseaktiviteten til brukerne av busskort har ikke økt tilsvarende som salget. Tall fra AKT tyder derfor på at målgruppen er nådd, men at brukerne ikke bruker busskortet i like stor grad som studenter som ville kjøpt busskort uavhengig av kampanjen. Tall fra AKT tyder på at veksten i salg av reisekort totalt har økt med ca 15 prosent. Tilsvarende har antall reisende økt med ca 5 prosent  i samme periode."

Men studentene er en stor brukergruppe av kollektivtrafikken i fylket. Etter mitt skjønn har studentene i Agder i dag et godt tilbud. Ung voksenordningen (30-dagers periodebillett) for studentene koster 66 prosent  av normal voksenpris ( innen 1 sone) og 39 prosent av normal voksenpris for hele Agder. Ung voksenkortet kan benyttes fritt over hele Agder. Har du som student kun behov for å reise innad i Kristiansand eller Grimstad betaler du enda mindre for periodebilletten.  Nylig gjennomført sammenligning av priser på studentbilletten viser at Agder ligger på gjennomsnittet av norske byområder. AKT har lyttet til signaler og ønsker og har tatt ansvar og laget et billettsystem som gir gode vilkår for også for studenter innenfor de budsjettrammer som til enhver tid gies.

Spørsmål 2:

"Vil Fylkesordføreren være med, sammen med SV og andre partier, å reise en politisk sak om dette i fylkestinget til høsten, slik at dette kan bli en del av budsjettet de neste årene?"

Når det konkret gjelder henvisningen innledningsvis i interpellasjonen om gratis årskortordningen opplyser AKT at man ikke har registrert spesielle ønsker om å tilby muligheter for kjøp av årskort til studentene. Mange av studentene er nok heller ikke i regionen et helt år, men kanskje bare 10 måneder. Fra høsten 2018 planlegger AKT å innføre salg av alle periodebillettene på App (AKT Billett). Her vil det også bli mulig å legge inn valg om automatisk fornyelse av 30-dagers billetten. Velger studenten denne innstillingen på telefonen, vil man i praksis ha kjøpt et årskort etter 12 måneder.

Skal det innføres andre og gunstigere ordninger for studentene enn det som finnes i dag vil dette for AKT til syvende og sist være et budsjettspørsmål.  Min oppfatning er at AKT i dag forholder seg godt til de budsjettrammer som gis og har ansvaret for å utvikle billett- og takstopplegg som er tilpasset markedet.  Som eier (det henvises til bruk av eierskapet vårt i interpellasjonen) kan vi selvsagt bevilge friske midler til selskapet (utover den den generelle årlige budsjettbevilgningen) med klare vilkår til bruken av disse.  Dette er etter mitt skjønn en del av fylkestingets budsjettbehandling og jeg ser derfor ikke behov for å ha en egen sak om dette i fylkestinget i løpet av høsten.  Men om fylkestinget konkret ønsker det kan en slik sak settes på dagsorden. 

Men jeg vil advare mot at fylkestinget selv begynner å vedta føringer for tilbuds- takst- og rabattstruktur i selskapet, hva blir da den neste gruppen som vi eventuelt  går inn og legger klare føringer for tilbudene til.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer