I det aller siste årsbudsjettet for Vest-Agder fylkeskommune foreslår fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen hvordan vel 2,35 milliarder kroner til drift og 266 millioner kroner til investeringer skal disponeres i 2019. Forslaget skal nå til politisk behandling i fylkeskommunens politiske organer med sluttbehandling i fylkestinget 11. desember. Fra 1. januar 2020 blir Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner slått sammen til Agder fylkeskommune. Da vil et nyvalgt fylkesting ha ansvaret for den nye fylkeskommunens budsjett.

Oppsummert innebærer budsjettforslaget følgende:

• Tung satsing på fagopplæring for å kvalifisere ungdom og voksne for arbeidslivet.
• Halvering av statlige regionalutviklingsmidler i 2019, har medført en nødvendig omfordeling og flytting av øvrige næringsmidler for å oppfylle de forpliktelser som ligger i Regionale utviklingsprosjekter (RUP) 2019. Regjeringens forslag om opprustning og fornying av fylkesveinettet på Agder med 4,635 millioner kroner, er også foreslått overført til oppfølging av konkrete forpliktelser i RUP 2019.
• Avsetting av nye 15 millioner kroner i 2019 til eget konsesjonskraftfond i påvente av avklaring om økonomisk konsekvens av etteroppgjør knyttet til justering av konsesjonskraftmengder i Sira-Kvina vassdraget. Det er behov for ytterligere avsetting i årsavslutningen for 2018.
• Avsetting av 11 millioner kroner i økte prosjektkostnader og kommende felles IT-prosjekter knyttet til sammenslåingsprosjektet i 2019.
• Avsetting av 2 millioner kroner i investeringstilskudd til Sørlandets kunstmuseums Kunstsiloprosjekt i 2019.
• Tilskuddet til Agder kollektivtrafikk (AKT) holdes på 2018-nivå. Selskapet har høy egenkapital. Det  forventes at selskapet kan opprettholde produksjonen.
• Tannhelsetjenestens pågående kvalitets- og forbedringsarbeid videreføres, og en venter at dette medfører enda bedre tjenester.
• Det er planlagt å investere 266 millioner kroner til ulike investeringsprosjekter innenfor utdanningssektoren og 150 millioner kroner innenfor fylkesvei i 2019.
• For å dempe økningen i årlige renter og avdrag, er det nødvendig videreføre et høyt nivå på driftsfinansiering av investeringer.

Her kan en lese hele forslaget fra fylkesrådmannen:

 

Budsjettpresentasjon 2019 Kristin Tofte Andresen1 1Cropped

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2018 | Skriv ut siden