Tre representanter fra Vest-Agder Venstre: Stein Inge Dahn, Dag Vige og Beate Marie Johnsen har sendt inn en interpellasjon til fylkestinget 11. og 12. desember. De tar til orde for at skiltmyndigheten for fylkesvei bør bli overført til fylkeskommunene. Fylkesordfører Terje Damman vil besvare interpellasjonen under fylkestingsmøtet.

Interpellasjonen har følgende innhold:

Trafikksikkerhet er grunnleggende for lokalsamfunn og opptar innbyggere, alle FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved skoler og lokalpolitikere. Det er mange aktører som har ansvar for ulike virkemidler som er viktig for økt trafikksikkerhet. Kommuner har ansvar for kommunale veier og fylker og stat har ansvar for hver sine veier, der Statens vegvesen gjør forvaltningen. Venstre er opptatt av å styrke trafikksikkerhetsarbeidet og ønsker at fylkeskommunen skal ta en sterkere rolle.

Stortingsmelding nr. 6, "oppgavemeldinga" behandles i Stortinget høst. I stortingsmeldinga og i avtalen som er inngått mellom regjeringen og Kristelig folkeparti legges det opp til at de delene av sams vegadministrasjon som omhandler forvaltning av fylkesvei skal overføres til de nye fylkene. Dette vil gi fylkene nye muligheter til å arbeide mer systematisk på dette området.

Med unntak av Oslo, har Statens vegvesen skiltmyndighet og fastsetter fartsgrenser på fylkesvei. Det kan imidlertid se ut som skjønnet som brukes ved fastsetting av fartsgrenser utøves på ulike måter i ulike veiavdelinger. Skiltmyndigheten er viktig for å kunne gjøre mindre tiltak for å øke trafikksikkerheten, som å vurdere tiltak for nedsatt fart, enveiskjøring, plass til sykkelfelt, skilting av sykkelfelt mot enveiskjøring osv.

Regjeringen har nå gjort endringer i fartsgrensekriteriene, noe som åpner opp for større fleksibilitet i fastsettingen av fartsgrenser særlig for å ta hensyn til myke trafikanter. Vi oppfatter dette som et stort skritt i riktig retning, men mener at de nye fylkeskommunene må overta ansvaret for skiltmyndigheten, samt fastsetting av fartsgrenser for fylkesveiene, slik at fylkeskommunene kan ta et større ansvar for trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående og syklende i tett samarbeid med kommunene. Det er det viktig at kommunene er svært tett involvert i trafikksikkerhetsarbeidet, inkludert i arbeidet med fastsetting av fartsgrenser, fartsdempende tiltak og skilting. Venstre mener at fylkeskommunen vil kunne ivareta dette samarbeidet på en god måte.

Forslag til vedtak:

Vest-Agder fylkesting ber om at fylkene overtar ansvar for regulering av fartsgrenser og fartsregulerende tiltak samt skiltmyndigheten for fylkesvei.

 Med vennlig hilsen fra:

Vest-Agder Venstre
Stein Inge Dahn, Dag Vige, Beate Marie Johnsen

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. desember 2018 | Skriv ut siden