Opposisjonsleder og gruppeleder for Arbeiderpartiet Randi Øverland har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Den omhandler fagskoletilbud innen helse og omsorg, oppvekst og barnehagesektoren. Damman besvarte interpellasjonen i fylkestingets møte i forrige uke.

Dette er interpellasjonsteksten:

Fagskoletilbud innen helse og omsorg, oppvekst og barnehagesektoren.

Arbeiderpartiet er kjent med at det er et stort behov i Vest-Agder for etter- og videreutdanning innen helse- og omsorgsfagene på fagskolenivå. Det samme gjelder for personer med fagbrev innenfor oppvekst- og barnehagesektoren.

Ap ønsker at fylkesordføreren redegjør for fagskole-tilbudene i Vest-Agder fylkeskommune innenfor disse fagområdene fra høsten 2018.

Det er også ønskelig å få fylkesordføreren sin vurdering av arbeidet med å få flest mulig fagskoleplasser fra staten, og prosessen fram til prioritering og fagfordeling.

Fylkesordførers svar på interpellasjon fra representanten Øverland

Det bes først i interpellasjonen om en redegjørelse for fagskoletilbudene i Vest-Agder fylkeskommune innenfor de nevnte fagområdene fra høsten 2018.  Tallene ser slik ut:

Studenttall 2018

Vest-Agder hadde 76 studenter på fagskoletilbud i helse og omsorg våren 2018. 6 av disse på rene nettbaserte tilbud, gjennom NKI og Rogaland kurs og kompetanse. 25 av studentene gikk på fagskolen i Kristiansand. Den største tilbyderen for fagskole helse i Vest-Agder er AOF Haugaland. De hadde 42 studenter våren 2018.

Tilbyder

Tilbud

Vår

*Høst

Fagskolen Kr.sand

Psykisk helse og rus

25

23

AOF Haugaland

Miljøarbeid funksjonsnedsettelse

12

 

Veiledning

19

20

Kroniske sykdommer

11

15

Fagskole Aldring og helse

Demens og alderspsykiatri

3

 

NKI

Psykisk helse og rus

4

 

Rogaland kurs og kompetanse

Sterilforsyningsteknikk og smittevern

2

 


*Antallet gjelder tildelte studieplasser. Det faktiske antallet vil avhenge av søknad og gjennomføring. AOF Haugaland har, i tillegg til de oppgitte studieplassene, fått tildelt 9 plasser som kan fordeles ut fra søkergrunnlaget. AOF Haugaland regner med å starte et nytt kurs innen "Miljøarbeidet rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/funksjonshemming".

Verken fagskolen i Kristiansand eller de andre fagskolene som får tildelt plasser fra Vest-Agder, har i år tilbud innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget.  AOF Haugaland har meldt om behov innen områdene "Arbeid med de yngste barna i barnehage (0-3 år) og "Barn med særskilte behov".  På grunn av for lite tildelte studiepoeng vil det ikke bli satt i gang tilbud innen dette til høsten.

Så bes det også om en vurdering av arbeidet med å få flest mulig fagskoleplasser fra staten, og prosessen fram til prioritering og fagfordeling.

Tildelingsprosessen

De viktigste faktorene som bestemmer hvordan studieplassene skal fordeles, er:

  • Økonomiske rammer (tildeling fra KD)

  • Bransjens/arbeidsgivernes kompetansebehov

  • Tilgang på praksisplasser

  • Tilbydernes kompetanse og akkreditering

  • Studentenes preferanser

Det er viktig, både for bransjen og for studentene, at tilbudene er i samsvar med det reelle kompetansebehovet. En tett dialog med kommunene og andre aktuelle aktører er derfor en forutsetning.

Studentene som tar helsefag ved fagskolen i Kristiansand, skal etter fagplanen være til sammen 10 uker i relevant yrkespraksis. Tilgangen til praksisplasser er en begrensende faktor i forhold til hvor mye kapasiteten kan utvides. Her må vi samarbeide med kommunene og sykehusene for å få nye praksisplasser. Dette er det blant annet pekt på i samarbeidsmøtene med kommunene.

I tillegg til de nevnte faktorene, ønsker Vest-Agder å prioritere fagskolen i Kristiansand. Dette er særlig viktig etter innføringen av den nye tilskuddsordningen for fagskolen, som innebærer at tilskuddet går til fylkeskommunen der skolen er lokalisert.

Ny tilskuddsordning

Stortinget har vedtatt å innføre en ny tilskuddsordning for fagskole, jf. Innst. 254 S (2016-2017) og Meld. St. 9 (2016-2017). Den nye ordningen innebærer blant annet  at midler til fylkeskommunene til helse- og sosialfags-utdanninger flyttes fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til Kunnskapsdepartementets budsjett.

For fylkeskommunene er det to endringer som får betydning for planlegging og dimensjonering av tilbudene innen fagskole helse og oppvekstfag. 

  • Tilskuddet, som tidligere var en fast sum pr. student, deles i en fast del (80 %) og en resultatbasert del (20 %). Det resultatbaserte tilskuddet avhenger av hvor mange fagskolepoeng som produseres.

  • Tidligere var tilskuddet basert på antall studenter som var hjemmehørende i Vest-Agder. Nå går tilskuddet til fylkeskommunen der studiestedet befinner seg. Dette betyr bl.a. at tilskudd til nettbaserte tilbud, som f.eks. NKI, gis til fylkeskommunen der tilbyderen har hovedkontor. For NKI er det Oslo.

Den nye ordningen gjelder fra 2018, men fylkeskommunene må betale tilskudd til fullføring for studenter som begynte utdannelsen før 2018, etter gammel ordning.

Ekstra studieplasser

Kunnskapsdepartementet lyste ut nye studieplasser for fagskole høsten 2017. Vest-Agder søkte, og fikk tildelt 34 nye heltids studieplasser. Det innebærer en forventet økning på 17 fagskolepoengsenheter høsten 2018. En fagskolepoengenhet er et fullført årsstudium (60 fagskolepoeng). Disse studieplassene har vi fordelt slik:

  • 10 poengenheter på maritime fag ved fagskolen i Kristiansand. Det tilsvarer 20 heltidsstudenter.

  • 7 poengenheter på helsefag, som tilsvarer 28 deltidsstudenter. Studieplassene i helsefag er tildelt AOF Haugaland etter søknad. 20 av studieplassene brukes til en klasse i fagområdet Veiledning av lærlinger. AOF har i tillegg 15 studenter som skal fullføre sin utdanning skoleåret 2018/19.

Kunnskapsdepartementet forventer en økt studieaktivitet (sammenliknet med 2017) i forbindelse med tildeling av disse studieplassene. Økningen bør være på minst 51 fagskolepoengsenheter i 2019 og 68 fagskolepoengsenheter i 2020.

Som både interpellanten og andre vet har jo fagskolen også vært et gjentagende tema i forbindelse med etableringen av Agder fylkeskommune. I denne saken er det derfor naturlig også å referere vedtak i fellesnemnda 12.03.18, sak 20/18:

"Fellesnemnda vil gi uttrykk for at den nye samlokaliserte fagskolen i Grimstad må bli en moderne fagskole som oppfyller målene som St.Mld.9 (2016-2017) «Fagfolk for fremtiden» legger til grunn.

Det betyr at det må legges vekt på fleksibilitet, yrkesretting, tilpassing til ny teknologi og nye trender i arbeidslivet.

Fagskolen skal legge til rette for heltids- og deltidsstudenter på campus Grimstad.

Videre må det planlegges og legges til rette for desentraliserte studiemuligheter i hele Agder, samt bygge opp kompetanse slik at fagskolen kan utvikle og gjennomføre nettbasert undervisning.

Det er viktig at fagskolen gjøres tilgjengelig og mindre sårbar for geografisk avstand mellom skole og hjemmekommunene. Intensjonen i St.mld. 9 er å gjøre fagskoletilbudene mer praktisk gjennomførbare for studentene, uavhengig av den enkelte students arbeidstid og familiesituasjon.

Fellesnemnda ønsker disse føringene skal legges til grunn for fagskolen i Grimstad."

Planer videre

Den nye tilskuddsordningen gjør tilskuddsberegningen uoversiktlig og komplisert nå i en overgangsfase. Det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over hvordan ordningen vil slå ut økonomisk for Vest-Agder. Vi ønsker derfor å være tilbakeholdne med å utvide tilbudet dette året, så vi ikke lover mer enn vi har midler til.

Den nye ordningen gjør også at vi mister kontrollen med de nettbaserte studieplassene, og er avhengig av at hjemfylkene til tilbydere som NKI prioriterer søkere fra Vest-Agder. I Agder fylkeskommune blir avstandene større enn de er i Vest-Agder idag, og det vil bli behov for mer desentralisert undervisning. Vi vil derfor arbeide for å utvikle egne nettbaserte tilbud innen aktuelle fagområder, i tråd med vedtaket i Fellesnemnda. I helsesektoren er sosial kompetanse viktig, og undervisningen bør organiseres slik at dette styrkes. Man ønsker derfor å utvikle tilbud der studentene kommer sammen i et klasserom eller en annen læringsarena, og undervisningen foregår audiovisuelt i sanntid.

For de stedbaserte tilbudene på helsefag ønsker vi å utvide kapasiteten ved fagskolen i Kristiansand, og etter hvert ved den nye felles fagskolen i Agder. Dette vil imidlertid kreve nye akkrediteringer fra NOKUT, og det vurderes at det er mest hensiktsmessig å vente med slike søknader til skolene i Aust-Agder og Vest-Agder er slått sammen.

I tillegg til fagskolen i Kristiansand er AOF Haugaland en viktig aktør, som jobber godt med å rekruttere studenter og sikre god gjennomføring. Vest-Agder vil fortsette samarbeidet med dem, og utvide tilbudet når det blir mulighet for det.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2018 | Skriv ut siden