Venstres gruppeleder Beate Marie Johnsen og vararepresentant Dag Vige hadde til fylkestingsmøtet denne uken sendt inn en interpellasjon med utgangspunkt i skolelevers klimastreik og fravær fra undervisning. Nedenfor kan en i sin helhet lese fylkesordførerens svar:

Fylkesordførerens svar på interpellasjon fra Venstre vedrørende klimastreik og fravær

Samfunnet trenger aktiv, engasjert og informert ungdom både i og utenfor skolen. Det er derfor positivt at elevene er politisk bevisste og engasjerte, og skolene arbeider kontinuerlig for å styrke elevenes kunnskaper og forståelse for politiske prosesser. Alle har rett til å delta i politiske markeringer, også våre elever. Det gjelder også å delta i streik for saker de mener er viktige for samfunnet.

Det overordnede målet for opplæringen i Vest-Agder fylkeskommune er at ungdommene skal fullføre videregående opplæring med en kompetanse som godkjennes for videre studier og arbeidsliv. Dette er svært viktig for at den enkelte skal lykkes i å få den utdannelsen og jobben de ønsker, og for at samfunnet skal få høyt kvalifisert og motivert arbeidskraft.

Det viktigste virkemiddelet vi har for å oppnå dette er god undervisning. Lærerens betydning for elevenes læring er godt dokumentert, men effekten av undervisning forutsetter at eleven er til stede, og deltar i opplæringen i verksted og klasserom.

Hvordan praktiserer fylkeskommunen reglementet for fravær i forbindelse med politisk aktivitet? 

Elevene har i henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd, rett til å kreve at inntil 10 dagers fravær for bl.a. politisk arbeid ikke føres på vitnemålet. Den enkelte eleven må selv søke, og evt. godkjenning gis individuelt. Det er ikke anledning til å gi åpen godkjenning for alle som deltar i en spesiell aktivitet, og det er heller ikke anledning for organisasjoner eller andre om å søke på vegne av eleven. Elever som er tillitsvalgte eller representanter for en politisk organisasjon, og som møter etter innkalling, vil få godkjent søknad om at fravær ikke føres.

Når det gjelder føring av fravær i forbindelse med klimastreiken, har Vest-Agder fylkeskommune fulgt opp statsråd Isaksens svar i åpen spørretime på Stortinget.

Der forskriften § 3-47 referer til «politisk arbeid» forstås dette som for eksempel deltakelse i kommunestyre eller i en politisk organisasjon. Dersom man ikke er på skolen som følge av slikt arbeid, regnes dette som fravær. Regelverket åpner imidlertid for at inntil ti fraværsdager kan strykes fra vitnemålet dersom fraværet er dokumentert. Politisk streik vil derimot ikke være verken en del av opplæringen eller politisk arbeid i forskriftens forstand. Dette vil derfor regnes som fravær.»

Har elevene i videregående skole fått nødvendig informasjon om hva som kreves for at engasjementet ikke skal føre til fravær?

Skolene går gjennom ordensreglementet og reglene for fraværsføring med sine elever. Det er sannsynlig at informasjon om ulike typer fravær kommer fram i den forbindelse. I denne konkrete saken har skoleeier formidlet statsrådens retningslinjer til alle skolene.

Hvor mange elever har levert dokumentasjon som gir rett til at fravær ikke er ført?

Dette har vi ikke oversikt over. Elevene søker, primært i forkant, om at fravær ikke føres på vitnemålet. Dokumentasjonen slettes rutinemessig etter et år.

De fleste søknadene om politisk fravær kommer i forbindelse med valg og deltakelse i arrangementer og debatter. Når man er tillitsvalgt i en politisk organisasjon og utfører oppdrag på vegne av denne organisasjonen, blir fravær innvilget.

Bør elever i videregående skole ha samme mulighet og rammer for å streike, slik arbeidstakere har i arbeidslivet?

Arbeidstakere har full anledning til å delta i politisk streik, men trekkes i lønn for den tiden de er borte fra arbeidet. Elevene har akkurat den samme muligheten. De har ikke lønn som kan trekkes, men de får fravær etter gjeldende regler. Vi mener at dette ikke gir signal om at politisk aktivitet ikke er viktig. Tvert imot er det en opplæring i demokrati, og i hvordan det virkelige samfunnslivet fungerer. Det lærer elevene at arbeid for fellesskapet av og til kan koste litt, slik f.eks. politikere bruker av sin egen fritid til det politiske arbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2019 | Skriv ut siden