Regjeringen leverte 19. oktober en stortingsmelding om nye oppgaver til fylkeskommunene. Her foreslås det overføring av enkelte oppgaver innen miljøforvaltning, og en styrking av konsultasjonsplikten mellom NVE og fylkeskommunene i konsesjonsbehandlingen av vind og vannkraft. Dette er i praksis en svært begrenset overføring av myndighet. Kraftfylka mener at beslutninger knyttet energi- og miljøforvaltning som krever politisk skjønn i sin helhet må flyttes til fylkeskommunene. Vi vil derfor følge arbeidet videre i behandlingen av stortingsmeldingen, skriver Kraftfylka på sin nettside. Vest-Agder fylkeskommune er medlem av organisasjonen.

Se stortingsmeldingen her

Følgende er foreslått innen energi- og miljøforvaltning:

Alle oppgaver hos fylkesmannen som innebærer politisk skjønn innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, er overført til fylkeskommunen.

Vannressursforvaltningen overføres ikke fra fylkeskommunen til staten.

Oppgaver knyttet til statlige sikrede friluftsområde som i dag utføres av fylkesmannen, samt deler av Miljødirektoratets forvaltningsansvar for de statlig sikrede friluftsområdene.

Oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten som i dag utføres av fylkesmannen.

Oppgaver på kulturminneområdet som i dag utføres av Riksantikvaren. Deler av tilskuddsordninger til formål som inngår i ev. nye bevaringsprogrammer kan overføres etter inneværende programperiode som løper til 1.1.2020.

NVE skal konsultere fylkeskommunene og vektlegge fylkeskommunal planlegging i konsesjonsbehandlingen til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft over 1 MW/5 turbiner.

I tillegg er Kommunal- og moderniseringsdepartementet i gang med å styrke den regionale planleggingen. Fylkeskommunene skal involveres i utarbeidelsen av samfunnsmål for KVU-arbeidet i store statlige infrastrukturprosjekter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2018 | Skriv ut siden