I dagens Nasjonal transportplan NTP som gjelder fra 2018 – 2029, er det et mål om at sykkelandelen i Norge skal øke til åtte prosent innen 2023. Det er i tillegg et mål om at sykkelandelen i de største byområdene skal være på 20 prosent. – Vi har startet arbeidet med å utrede mål NTP for 2022-2033 og har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøke sammenhengen mellom disse målsetningene. Vi ser at det blir veldig krevende å nå målene slik de er formulert i dag, sier sykkelkoordinator Marit Espeland i Statens vegvesen på Vegnett.

– De ni storbyene er veldig ulike. Det er større variasjon i sykkelandelen mellom de ulike byområdene, enn mellom byområdene og landet for øvrig. For eksempel ser vi at Kristiansandregionen allerede har 14 prosent sykkelandel i barmarksesongen, mens Bergensområdet kun har fire prosent, forklarer Marit Espeland.

– Både i byområdene sett under ett og i landet for øvrig, er sykkelandelen på fem prosent. Slik sett virker målet om åtte prosent sykkelandel på landsbasis mer oppnåelig enn målet om 20 prosent sykkelandel i byområdene, forklarer Marit Espeland.

– Dersom alle byområdene øker sin sykkelandel med fire prosentpoeng vil den nasjonale sykkelandelen være på syv prosent, altså like i underkant av målet. Men vi ønsker jo at sykkelbruken skal opp i hele landet, sier Marit Espeland.

Her finner du rapporten: «Sykling og sykkelmål» (Analyser av sykkelandeler og ulike målsetninger for Nasjonal transportplan).


Utdrag av artikkel på Vegnett

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2019 | Skriv ut siden