-Fylkeskommunene er inne i store omstillinger i forbindelse med regionreformen og en nedgang i de frie inntektene vil bidra til en dårlig start for de nye fylkeskommunene. Regjeringens varslede opplegg gjør det utfordrende for fylkeskommunene å ivareta sine driftsoppgaver og rollen som regional utvikle, sier Landsstyret i KS i en uttalelse knyttet til kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Når det gjelder en av de største oppgaveoverføringene fra staten til fylkeskommunene, administrasjonen av fylkesveiene, påpeker Landsstyret at regjeringen slår fast at fylkeskommunene kun skal få penger for de ansatte som faktisk flyttes over fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, ikke for de årsverkene som i dag står for denne administrasjonen hos Statens vegvesen. Landsstyret forutsetter at Stortinget fatter vedtak som sikrer fullfinansiering av oppgaveoverføringen i tråd med de årsverksberegningene og den kartlegging som er gjennomført, herunder oppsamlede pensjonsforpliktelser. 

I statsbudsjettet for 2020 mener Landsstyret at regjeringen må se på fylkeskommunenes engangskostnader og oppstartskostnader knyttet til oppgaveoverføringen. Landsstyret forutsetter også at utstyr og materiell som Statens vegvesen bruker i dag følger med over til fylkeskommunene, og at driftskostnadene ivaretas. Landsstyret er sterkt kritisk til at det i kommuneproposisjonen sås tvil om overføringstidspunktet. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2019 | Skriv ut siden