Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune godkjenner "Landbruksstrategi for Agder – verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og bygdenæringer", for perioden 2019-2022. En endelig godkjenning er avhengig av et tilsvarende vedtak i fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune.

Målene og delmålene i Landsbruksstrategi Agder er hentet direkte fra Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder) og er konkretisering og utdypinger av satsingene hvor en også har pekt på hvem som bør ha ansvaret for å gjennomføre de ulike satsingene.   

Landsbruksstrategi for Agder har som mål å samle regionale planer, programmer og strategier for landbruk og naturbasert verdiskaping (landbaserte naturressurser) på Agder. Det gjelder fylkesmannens Regionalt næringsprogram, Regionalt bygdeutviklingsprogram for Vest-Agder, og Aust-Agder sin landbruksmelding fra 2012. 

Landbruksstrategi Agder er utarbeidet av Bondelagene i Aust-Agder og Vest-Agder, Bonde- og småbrukarlaget Agder, Innovasjon Norge Agder, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Fylkesmannen har vært sekretariat i arbeidet. Landbruksforumene i begge fylkene har vært referansegrupper til arbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2018 | Skriv ut siden