Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune sender forslag til Landbruksstrategi for Agder ut på høring med høringsfrist 15. oktober. Landbruksstrategien er utarbeidet av Bondelagene i Aust-Agder og Vest-Agder, Bonde- og småbrukarlaget Agder, Innovasjon Norge Agder, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Strategien vil bli lagt frem til behandling for fylkestingene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i desember 2018.

Landsbruksstrategi Agder har som mål å samle flere regionale planer, programmer og strategier for landbruk og naturbasert verdiskaping (landbaserte naturressurser) på Agder. Det gjelder fylkesmannens Regionalt næringsprogram og Regionalt bygdeutviklingsprogram og Aust-Agder sin landbruksmelding fra 2012. 

Strategien skal innenfor denne rammen og øvrige føringer, strategier og planer nasjonalt og regionalt, gi mål, strategier og tiltak for: 

 - Innovasjon Norges forvaltning av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket.
- Fylkesmannens forvaltning av fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler.
- fylkeskommunens forvaltning av midler til kompetanse, rekruttering og likestilling og føringer for bruk av regionale utviklingsmidler. 
- Innovasjon Norges, Fylkesmannens og fylkeskommunenes pådriverfunksjon innen landbruksrelatert næringsutvikling.
-offentlige aktørers planarbeid.

 Strategien skal gjelder for perioden 2019–2022 og vil etter det bli vurdert rullert og/eller revidert. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2018 | Skriv ut siden