Fylkestingene i de to agderfylkene vedtok på forsommeren i fjor Kompetansestrategi Agder 2030. Den skal bidra til å løse utfordringer knyttet til ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked. Strategien er regional, men peker også på utfordringer som må løses nasjonalt. Strategien er førende for fylkeskommunene og veiledende for aktørene i målgruppen. Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om at en rekke aktører nå er involvert i arbeidet med å følge opp strategien i praksis.

Under møtet i fylkesutvalget fikk Arbeiderpartiet enstemmig støtte for et forslag hvor fylkesutvalget støtter arbeidet med å opprette distriktsvennlig høyere utdanning og fagskoletilbud i øst, vest og indre Agder. Utdanningstilbudene må være forutsigbare og det bør vurderes å utarbeide en femårsplan. Lister Kompetanse sine erfaringer med distriktsvennlige utdanningstilbud bør legges til grunn i det videre arbeidet.

Kompetanseforum Agder ble etablert i 2019 som en åpen nettverks- og samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk generelt og oppfølging av Kompetansestrategi Agder 2030 spesielt. Her møtes utdannings- og opplæringsaktører, aktører fra offentlig sektor og regionens næringsliv, partene i arbeidslivet, koblere, forskere, virkemiddelaktører og andre samarbeidspartnere. 

Forumets formål er å bidra til kunnskap hos målgruppen som på sikt bidrar til å skape god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked. Hvilke type opplæring og utdanning har næringslivet og offentlig sektor behov for på kort og lengre sikt? Forumet skal være en arena for nye satsinger og tiltak men samtidig belyse og forsterke eksisterende satsinger og tiltak. 

Kompetanseforum Agder ledes av en styringsgruppe med deltakere (ledere) som representerer hele arbeidslivet: Universitetet i Agder, NAV Agder, LO Agder, KS Agder, NHO Agder og fylkeskommunene. Styringsgruppens mandat er å gi målgruppen strategisk og kunnskapsbasert retning og mobilisere til aktiv deltakelse.

Til praktisk gjennomføring av kompetanseforumet er det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra utdanningsavdelingene og regionalavdelingene i Aust- Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Arbeidsgruppen møtes cirka en gang per måned, men jobber kontinuerlig med å utvikle kunnskap og forståelse på tvers av ulike fagområder både internt i fylkeskommunene, men også ut mot målgruppene for øvrig. 

Arbeidsgruppen deltar i nasjonalt nettverk for regional kompetansepolitikk som er etablert av og for fylkeskommunene høsten 2019. Nettverket skal bidra til å styrke fylkeskommunens kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle, drøfte felles problemstillinger og bedre informasjonsflyt og kunnskapsdeling mellom regionene.    

Nettsider som beskriver arbeidet er å finne her: www.kompetanseforumagder.no   

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer