Fylkestinget vedtok i dag Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2019. Dette er det siste budsjettet for Vest-Agder ettersom Vest- og Aust-Agder fra 2020 blir ett fylke. Fylkesrådmannens forslag har en ramme til drift på vel 2,23 milliarder kroner til drift og 417 millionen kroner til investeringer i 2019. Under fylkestingets behandling ble det vedtatt flere endringer basert på et fellesforslag fra posisjonen som omfatter partiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre. Det ble også vedtatt et fellesforslag for samtlige partier om en såkalt blå pakke for Lister. I tillegg ble det vedtatt et par verbalforslag fremsatt i møtet.

Utdanning
Innen utdanning innebærer posisjonens forslag, som ble vedtatt, at driftsrammen økes med samlet 5,3 millioner kroner i 2019.  Sjøkurs får 500 000 kroner i driftstøtte, støtten til Ungt Entreprenørskap økes med 300 000 kroner, det bevilges 1,5 millioner kroner til skolefrokost, det gis en million kroner til å styrke skolehelsetjenesten og rammen for utdanning til utsatte grupper utvides med to millioner kroner.

Samfunns- og næringsutvikling
Midlene til samfunns- og næringsutvikling oppjusteres med samlet 14,5 millioner kroner. Tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging heves med 2,5 millioner kroner, Det bevilges fem millioner kroner til Veikart Levekår. Det skal utvikles et forslag til handlingsplan for bruk av disse midlene basert på veikartet, folkehelsestrategien Plan for likestilling, integrering og mangfold og andre aktuelle planer, samt erfaringer en har gjort de siste årene. Handlingsplanen skal behandles av fylkesutvalget. Det ytes et tilskudd eller opprettes en eierandel i Aqualab Lister AS på fire millioner. Videre økes rammen til samarbeidsavtaler med kommunene med tre millioner kroner. Den samlede økning innen samfunns- og næringsutvikling blir dermed på 14,5 millioner kroner i 2019.

Samferdsel
Posisjonspartienes forslag medfører at rammen til drift  og vedlikehold av fylkesveiene blir økt med ti millioner kroner.

Kultur
Til kulturformål økes rammen samlet med 2,55 millioner kroner. Arkivet får 150 000 kroner til tiltaket Plattform Agder. Midler til bygningsvern og opprusting av fylkeskommunens egne bygg heves med 600 000 kroner. Det bevilges 400 000 kroner til opprusting av Vest-Agder-museets bygg. Kanonmuseet på Møvig i Kristiansand får en million til opprusting. Det ytes 200 000 kroner til Risøbank i Mandal og det avsettes 200 000 kroner til utarbeiding av Vest-Agder fylkeskommunes historie.

Investeringer
Posisjonens vedtatte forslag omfatter at det gis 500 000 kroner til prosjektering og ombygging av lokaler til elever som har behov for alternativ opplæring ved Mandal videregående skole. Vennesla videregående skole får 200 000 kroner til prosjektering og bygging av nytt inngangsparti. Det ytes fire millioner kroner til anleggsteknikk på Byremo videregående skole. Midlene til å legge asfalt på grusveier økes med fire millioner kroner. Det avsettes fire millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Videre får hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø en økt ramme på 20 udisponerte millioner kroner til veiinvesteringer.

Verbalforslag:

Posisjonen fikk også flertall for seks verbalforslag:

1. Fylkestinget ber om at det TT-ordningen gjennomgås før sammenslåingen til ett Agder, der forutsetningen er en enda bedre tjeneste for brukerne.

2. Standard på oppgraderinger av tunneler langs fylkesvei gjennomgås med sikte på å få ned kostnader.  
3. Ved fornyelse av fergedrift til Hidra og Anabeløy vil fylkeskommunen arbeide for å oppgradere disse til elektrisk, selvkjørende ferjetilbud. 
4. Det inngås en langsiktig avtale om støtte til Ungt Entreprenørskap        

5. Det bes om en statusrapport om PP-Tjenesten, særlig med tanke på bruk og nytte av de to skolepsykologstillingene. 

6. I et levekår- og folkehelseperspektiv bes administrasjonen se på en modell der fylkeskommunen kan bidra med ekstra midler til skolehelsetjenesten. Tilgjengelighet på tjenesten, og fokus på gjennomføring er sentrale stikkord i dette. Målet er prosjektstart 1.august 2019.

Vedtatt fellesforslag fra samtlige partier til Blå pakke for Lister

Fylkestinget vil bidra til kompetanseheving og næringsutvikling knyttet til blå næringer i Lister ved at det: 
1. Opprettes en klasse VG1 Naturbruk (blått) ved studiested Flekkefjord fra skoleåret 2019/2020 med 800 000 kroner i 2019 og 1,8 millioner kroner hvert av de tre påfølgende årene.

2. Bidras med følgende til investeringer for Naturbruk "Blått" Vg1 ved studiested Flekkefjord – to millioner kroner i 2019 og en million i 2020.

3. Bidras med økonomisk støtte til Aqualab Lister AS. Modellen for bidrag utvikles i samarbeid med selskapet. Fire millioner kroner i 2019 og to millioner kroner i 2020.

Forslag i møtet

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene fremmet følgende forslag: "Fylkestinget ber om at den nylige endringen med parkeringsavgift etter klokken 17.00 ved Gimlehallen avvikles. Videre ber fylkestinget om at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjennomgår avgiftsparkering på fylkeskommunal grunn for mulige endringer og justeringer. " Forslaget ble vedtatt mot en stemme fra Venstre.

Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne fremmet forslaget: " I fylkeskommunens arbeid med samferdsel må satsing på tog bli mer eksplisitt. Dette ble enstemmig bifalt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2018 | Skriv ut siden