Medlem av Hovedutvalget for kultur og utdanning, Beate Marie Johnsen (V), ble valgt til leder for Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe på styremøtet i Marstrand 25.juni.

Denne gruppen har ansvar for å drive Nordsjøkommisjonens arbeid med næringsutvikling (digital- og sirkulærøkonomi, blå vekst), kultur- og turisme, ungdomsmedvirkning og kompetanseutvikling. Smart Regions-gruppen består av ca. 20 politikere og tjenestemenn fra Danmark, Sverige, Norge, Skottland og Nederland, og møtes som hovedregel tre ganger i året. Vervet som leder innebærer ansvar for å stake ut den strategiske kursen for gruppens arbeid, planlegge, lede og følge opp møtene i samarbeid med to politiske nestledere og en faglig rådgiver. Som gruppeleder vil Johnsen også rapportere om gruppens arbeid i Nordsjøkommisjonens styre og på årsmøtene.

Johnsen har representert fylkeskommunen i Smart Regions-gruppen i fire år, og har i den forbindelse fått faglig og administrativ støtte fra rådgiver Siv Hemsett og internasjonal koordinator Jon Halvard Eide på Regionalavdelingen. Johnsen opplever dette oppdraget som veldig interessant og givende. "Jeg tok for eksempel initiativ til en konferanse for ungdomsorganer rundt Nordsjøen i mars" sier Johnsen. "Mine studier og opphold i Nederland i 5 – 6 år har bidratt til forståelse av hvor viktig det er med grenseoverskridende samarbeid og utveksling" fortsetter Johnsen. Som leder av gruppen ser hun for øvrig frem til å delta i utviklingen av Nordsjøkommisjonens nye strategi som skal vedtas av årsmøtet i 2020. "Det er også hyggelig i denne forbindelse at det første gruppemøtet jeg skal lede finner sted i Kristiansand i 30 – 31.oktober" avslutter Johnsen.

------------------------------

Nordsjøkommisjonen (NSC) er en organisasjon for regionale myndigheter (fylkeskommuner, län, provinser, regioner osv.) i landene rundt Nordsjøen (Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge). Organisasjonen har per i dag drøyt 30 medlemmer. Det er 11 medlemmer fra Norge – hvorav begge Agderfylkene. Presidenten er fra Västra Götalandsregionen i Sverige og sekretariatet ligger i Gøteborg. NSC inngår i den europeiske paraplyorganisasjonen for perifere og maritime regioner CPMR.

NSC jobber for å fremme partnerskap og samarbeid i tilknytning til de utfordringene og mulighetene som Nordsjøregionen representerer, og fremmer felles interesser overfor EUs institusjoner og statene. NSC jobber med spørsmål som maritim planlegging, fiskeri og akvakultur, tiltak mot marin forsøpling, energi & klima, transport, næringsutvikling, kultur og turisme.

Les mer om NSC her: https://cpmr-northsea.org/


Tekst: Jon Halvard Eide

av Richardsen, Wanja, publisert 7. juli 2019 | Skriv ut siden