Da fylkesmann i Agder Stein A. Ytterdahl åpnet Kristiansandskonferansen i Kilden teater og konserthus i Kristiansand i går var han overbevist om at de klimatiske ekstreme utfordringene som har skjedd på Sørlandet de senere år vil vi komme til å oppleve fremover. På konferansen, som er et årlig møtested for personer som arbeider for og med samfunnssikkerhet i landsdelen, var fokus denne gangen å se bakover på hvordan ekstreme vær- og klimahendelser har vært håndtert, hva har en erfart og lært og hvordan er det mulig takle kommende hendelser enda bedre.

Flere steder i landsdelen har vært rammet når naturen har vist muskler med blant annet unormale mengder regn, snø, vind og tørke som har satt menneskeliv i fare, medført flom, oversvømmelser, branner, ras, ødelagt infrastruktur, strømbrudd og utslåtte Ikt-systemer. På konferansen berettet ansatte og ledere som har stått sentralt i slik krisehåndtering om hvordan en gjennomførte krisearbeidet, hvordan ulike utfordringer og oppgaver ble arbeidet med og hva som viste seg som vanskeligst og mest utfordrende.

Erfaringen syntes å være at de mange etatene som driver innen beredskap- og redningsarbeid har gode planer, løsninger og utstyr for hver for seg og i samarbeid takle naturutløste hendelser som ekstreme regn-, flom-, snø-, vind, tørke og liknende utfordringer. De senere års økende utvikling og ibruktakelse av elektronisk baserte hjelpemidler og utstyr, digital kommunikasjon og strømavhengige systemer har vist seg effektivt når driften av disse fungerer, men når det blir strømbrudd og elektronikk og utstyr ikke lenger er brukelig, da er sårbarhetsnivået økende. Dette skyldes at slike hjelpemidler i stadig større grad inngår i måten vi løser oppgaver på når naturen "spiller på lag og oppfører seg fint".

Dette er utfordringer som, det på konferansen, ble klart er sentralt i fokus for forbedringsarbeidet fremover. En er bevisste på de risiko- og sårbarhetssider som knytter seg til dette. Både innen blant annet kraftforsyningen og den nye e-baserte velferdsteknologien har en stor oppmerksomhet på hvordan en skal løse sårbarhet og oppnå risikoreduksjon knyttet til kritiske infrastrukturer. På regionalt- og nasjonalt nivå pågår et omfattende arbeid for risikoreduksjon i dagens gjennom-teknologiserte samfunn.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2019 | Skriv ut siden