Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv i statlig sikrede friluftsområder i fylket. Dette skjer gjennom en tilskuddordning som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljødirektoratet. Med statlig sikrede friluftsområder menes områder hvor det offentlig ved hjelp av statlig tilskudd har skaffet seg råderett gjennom kjøp eller langvarige avtaler om bruksrett (40 år). I Vest-Agder er det rundt 300 statlig sikrede friluftslivsområder. I sist møte ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om hvordan årets pott på nær 5,2 millioner er fordelt

Tilskuddsrammen fastsettes gjennom bevilgninger i statsbudsjettet, og i 2017 har Vest-Agder fylkeskommune fått til sammen 5 200 000 kroner til fordeling. 80 000 kroner av disse er øremerket tilretteleggingstiltak som ivaretar hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tilskuddene som gis skal dekke utgifter til praktiske tilretteleggingstiltak i friluftsområdene. Det kan gis tilskudd til tiltak som omfatter opparbeiding, tilrettelegging eller skjøtsel i de sikrede områdene. Eksempler på tiltak kan være informasjonstavler, tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveger og turstier, plasser for parkering, toaletter og renovasjon, badebrygge, tilplanting osv. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift. Det er kun kommuner og interkommunale friluftsråd som er tilskuddsberettigede, og det kan kun gis tilskudd til tiltak som inngår i godkjente forvaltningsplaner.

Fylkeskommunen har i år mottatt 26 søknader med samlet søknadssum på  5 873 998 kroner. Tiltakenes samlede totalkostnad er på 10 705 298 kroner.

Her er en oversikt over årets fordeling:

file:///C:/Users/jto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/JD8NVPKK/Vedlegg%201%20Oversikt%20over%20fordeling%20av%20Tilskudd%20til%20tilretteleggingstiltak%20i%20statlig%20sikrede%20friluftslivsområder..PDF

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Romsviga I Kveldsstemning
  av jto, 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av jto, 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  Les mer